Ridaura


GlaxoSmithKline | Ridaura (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Ridaura o auranofin bilang bahagi ng isang kumpletong programa sa paggamot kasama ang non-drug therapies tulad ng pahinga, pisikal na therapy upang gamutin ang aktibong rheumatoid arthritis. Ang gamot na ito ay ginagamit din upang gamutin ang mga pasyente na may matinding rheumatoid arthritis na hindi tumugon o hindi tumatanggap ng iba pang mga gamot. ...

Side Effect:

Matapos na uminom ng gamot na ito posibleng maranasan ang pamamaga ng tiyan o sikmura, kadalasan sa loob ng unang maraming oras. Maaari ring mangyari ang pagduduwal, pagkawala ng gana sa pagkain, heartburn, at sakit ng ulo. Sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala. Kung anuman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na nagaganap, sabihin agad sa iyong doctor tulad ng: pamumula o masakit ang mata, paglagas ng buhok, pamamanhid o panginginig ng mga braso o binti. Maaaring maging sanhi ang gamot na ito ang mga sugat sa bibig, labi, lalamunan o stomatitis. Kung napansin mo ang isang lasa ng metal sa iyong bibig, sabihin sa iyong doktor. Ito ang maaaring maging unang senyales ng gastratitis o stomatitis. Mamgmumog ng mild na tubig na may asin at maaaring itong magbigay ng kaunting kaginhawaann. Agad na ipaalam sa iyong doktor kung ang alinman sa mga bihirang ngunit malubhang epekto ay nagaganap tulad ng: mga palatandaan ng mababang bilang ng dugo halimbawa ay mabilis na kabog ng tibok ng puso, maputlang balat, hindi pangkaraniwang pagkapagod, madaling dumudugo, pasa, itim o madugong dumi, patuloy na pag-ubo, uhog, nana, o dugo sa dumi na tubig, mahirap o masakit na paghinga, pagkahilo, palatandaan ng impeksyon tulad halimbawa ng lagnat, paulit-ulit na sakit sa lalamunan, matinding sakit sa tiyan o sikmura, hindi pangkaraniwang pagkapagod, pagbabago sa dami at kulay ng ihi, pagsusuka na tulad ng giniling nakape, naninilaw na mga mata o balat. Ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay hindi pangkaraniwan. Gayunpaman, agad na humingi ng atensyong medikal kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi, kasama ang: pangangati o pamamaga lalo na sa mukha, dila, lalamunan, pantal, matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Ang pantal sa balat ay karaniwan sa gamot na ito nakukuha at maaaring maging seryoso. Ang pangangati ay madalas na unang senyales ng isang malubhang reaksiyong alerdyi. Samakatuwid, kung nagkakaroon ka ng anumang pantal o pangangati humingi ng agarang medikal na atensyon. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko bago gumamit ng gamot na Ridaura kung ikaw ay alerdye dito; o sa anumang iba pang mga gintong o mabigat na metal compound; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Maaaring maglaman ang produktong ito ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Hindi dapat gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang ilang mga kondisyong medikal. Kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang gamot na ito kung mayroon ka: mayroong reaksyon sa gold compound tulad ng karamdaman sa dugo, problema sa bato, problema sa baga, problema sa tiyan o bituka. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal, lalo na sa: mga problema sa pagdurugo, mga karamdaman sa dugo tulad halimbawa ng bone marrow depression, sakit sa buto, pamamaga ng bituka, eksema, ilang problema sa baga (fibrosis), sakit sa bato, sakit sa atay , SLE (systemic lupus erythematosus), bagong radiation therapy. Maaaring gawing mas sensitibo ka sa araw ng gamot na ito. Iwasan ang matagal na pagkakalantad sa araw, mga tanning booth, at sunlamp. Gumamit ng sunscreen at magsuot ng damit na proteksiyon kapag nasa labas. Hindi inirerekomenda para magamit sa panahon ng pagbubuntis ang gamot na ito. Maaari itong makapinsala sa isang hindi pa isinisilang na sanggol. Ipaalam kaagad sa iyong doktor kung nabuntis ka o naisip mong buntis ka. Kumunsulta sa iyong doktor para sa karagdagang detalye. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...