Rifabutin - oral


Unknown / Multiple | Rifabutin - oral (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Rifabutin nang nag-iisa o kasabay ng ibang gamot upang makatulong na maiwasan ang isang tiyak na malubhang impeksyon. Kilala ang Rifabutin bilang isang rifamycin antibiotic. Tumutulong ito sa pamamagitan ng pagpigil sa paglaki o pagdami ng bakterya. Ginagamot at pinipigilan ng antibiotic na ito ang mga impeksyon lamang na dulot ng bakterya. Walang bisa ang gamot na ito para sa mga impeksyon dulot ng virus tulad ng karaniwang sipon, at trangkaso. Hindi ito magiging epektibo kung gagamitin ng wala sa lugar o hindi tama ang paggamit ng gamot na ito. ...

Side Effect:

Humanap ng tulong medikal ng tulong medikal na pang-emergency kung mayroon kang alinman sa mga palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi ay naranasan tulad ng: mga pantal; hirap huminga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Kung mayroon kang alinman sa mga seryosong epekto na ito Ipaalam sa iyong doctor ang lahat ng ito tulad ng: matinding pantal sa balat o pangangati; maputlang balat, kahinaan, madaling magkapasa o magdugo; lagnat, panginginig, sakit ng katawan, sintomas ng trangkaso; o sakit sa mata o pamumula, pagkawala ng paningin. Ang hindi gaanong seryosong mga epekto ay tulad ng: pula, kahel, o kayumanggi pag-iba ng kulay ng iyong balat, luha, pawis, laway, ihi, o dumi ng tao; pagduwal, pagsusuka, pagtatae; sakit sa tyan; belching, bloating, pagkawala ng gana sa pagkain; sakit ng ulo; o hindi malubhang pantal sa balat o pangangati. ...

Precaution:

Maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap ang produktong ito, na maaaring magdulot ng mga reaksyon sa alerdyi o iba pang mga problema. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang gamot na ito, ang iyong nagdaang mga kondisyong medikal, lalo na sa: sakit sa bato, sakit sa atay, isang tiyak na karamdaman sa dugo (porphyria). Ipaalam sa iyong doktor o dentista bago mag-opera, ang tungkol sa lahat ng mga produktong ginagamit mo kabilang ang mga ineresetang gamot, mga gamot na hindi reseta, at mga produktong herbal. Ang Rifabutin ay maaaring magdulot ng hindi epektibo ring mga live bacterial vaccine tulad ng bakuna para sa typhoid. Samakatuwid, huwag magpabakuna habang ginagamit ang gamot na ito nang walang pahintulot ng iyong doktor. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...