Rifadin


BCM | Rifadin (Medication)


Desc:

Isang antibiotic ang Rifadin o rifampicin, na tumutulong sa pamamagitan ng pagpatay sa bakterya na nagdudulot ng impeksyon. Ginagamit ang gamot na ito upang maiwasan at mabigyang lunas ang tuberculosis at iba pang mga impeksyon tulad ng impeksyon sa ilong at lalamunan. Umeepekto lamang ang Rifadin para sa mga impeksyon dulot ng bakterya, hindi ito magiging epektibo para sa mga impeksyon dulot virus tulad ng karaniwang sipon, o trangkaso. Ang Rifadin ay isang inereeseta lamang na gamot at dapat inumin kahit walang laman ang tiyan 1 oras bago o 2 oras pagkatapos kumain, o base sa itinuro ng iyong doktor. Nakabatay ang dosis sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kadalasan, ang Rifadin ay maaaring magdulot ng pagkabalisa sa tiyan, heartburn, pagduduwal, pagbabago sa regla, sakit ng ulo, pag-aantok, o pagkahilo, pagod na pakiramdam; o pula o kulay kahel na ihi, dumi o tae, luha, pawis, o laway. Tawagan ang iyong doktor kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala. Ang mas matinding epekto ng gamot na ito ay ang: isang reaksiyong alerdyi tulad ng pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; lagnat, panginginig, sakit ng katawan, sintomas ng trangkaso; magkasamang sakit o pamamaga; madaling magkapasa o pagdurugo, kahinaan; mas mahina ang pag-ihi kaysa sa dati; pagduduwal, sakit ng tiyan, pagkawala ng gana sa pagkain, pangangati, maitim na ihi, mga dumi ng kulay na luwad, paninilaw ng balat o mga mata. Humingi kaagad ng tulong medikal kung napansin mo ang alinman sa mga ito. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito kapag ikaw ay alerdye dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon, sabihin din sa iyong doctor tulad ng: diabetes, mga problema sa atay tulad ng hepatitis, impeksyon sa HIV, kasaysayan ng paggamit ng alkohol o pang-aabuso. Dahil ang Rifadin ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pag-aantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Ang iyong mga inuming alcohol ay limitahan din. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...