Rifamate


Sanofi-Aventis | Rifamate (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Rifamate o rifampin upang gamutin ang tuberculosis (TB). Inumin ang produktong ito 1 oras bago o 2 oras pagkatapos ng kain, karaniwang isang beses sa isang araw o ayon sa direksyon ng iyong doktor. Kung umiinum ka rin ng antacids, inumin ang gamot na ito 1 oras bago ang pag-inom ng antacid. Nakabatay ang dosis sa iyong edad, timbang, kondisyong medikal, at tugon sa paggamot. Ang mga antibiotics ay pinakamahusay na tumutulong kapag ang dami ng gamot sa iyong katawan ay pinananatili sa isang pare-pareho na antas. Ang antibiotics ay nagiging epektibo kapag ang kabuoang dami ng ganot ay nanatili sa katawan sa parehong epekto. Kung kaya inumin ang gamot na ito na parehas ang agwat ng bawat pag-inum. ...

Side Effect:

Bihirang maging sanhi ng Rifamate ang malubhang o posibleng nakamamatay na sakit sa atay. Ang panganib ng sakit sa atay ay nadagdagan sa mga taong 35 taong gulang pataas, na gumagamit ng alkohol o iligal na iniksiyon na gamot, o na kasalukuyang may mga pangmatagalang problema sa atay. Kung nagkakaroon ka ng mga sintomas ng sakit sa atay, kabilang ang patuloy na pagduduwal o pagsusuka, matinding sakit sa tiyan o tiyan, hindi pangkaraniwang kahinaan o pagkapagod, madilim o sobrang dilaw na ihi, naninilaw na mga mata o balat, agad sabihin sa iyong doktor. Dapat mag-utos ang iyong doktor ng mga pagsusuri sa function ng atay habang umiinum ka ng gamot na ito. Itago at ingatan ang lahat ng medikal at laboratoryo. ...

Precaution:

Kung nakakaranas ka ng lagnat, panginginig, pananakit ng lalamunan, pananakit ng kalamnan at buto, sakit ng ulo, labis na pagkapagod o panghihina, pamamanhid o panginginig sa iyong mga kamay o paa, pagkawala ng gana sa pagkain, pagduwal at pagsusuka, paninilaw ng ang balat o mata, maitim na ihi, hindi pangkaraniwang pagdurugo o pagkapasa, isang pantal, o pangangati, tumawag kaagad sa iyong doktor. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...