Rifapentine - oral


Access Pharmaceuticals | Rifapentine - oral (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Rifapentine kasabay ng iba pang mga gamot upang gamutin ang tuberculosis (TB) sa baga. Kilala bilang isang rifamycin antibiotic ang Rifapentine. Tumutulong ito sa pamamagitan ng pagpigil ng pagdami ng bakterya. Ang antibiotic na ito ay nagbibigay lunas lamang ng mga impeksyon dulot ng bakterya. Hindi ito umeepekto para sa mga impeksyon dulot ng virus tulad ng karaniwang sipon at trangkaso. Ang paggamit ng hindi kinakailangan o paggamit ng mali ng anumang antibiotiko ay maaaring humantong na bumaba ang bisa ng gamot na ito. ...

Side Effect:

Posibleng mangyari ang pagkabalisa sa tiyan, pagduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana sa pagkain, o sakit ng ulo. Sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala. Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng pamumula ng ihi, pawis, laway, o luha. Ang epektong ito ay hindi nakakasama at mawawala kapag tumigil ang gamot. Gayunpaman, ang mga pustiso at contact lens ay maaaring permanenteng mamantsahan. Walang malubhang epekto ang maraming mga tao na gumagamit ng gamot na ito. Kung ang alinman sa mga hindi malamang ngunit malubhang epekto na nangyari ay agad na sabihin sa iyong doctor: sintomas ng sakit sa atay tulad ng paulit-ulit na pagduwal, pagsusuka, hindi pangkaraniwang pagkapagod, panghihina, matinding sakit sa tiyan, sikkmura, naninilaw na mga mata o balat, maitim na ih, masakit, namamaga mga kasukasuan, madugong ihi, madaling dumudugo o magkapasa, hindi pangkaraniwang pagkapagod, mga palatandaan ng isang bagong impeksyon tulad ng lagnat, paulit-ulit na namamagang lalamunan. Maaaring bihirang magdulot ang gamot na ito ng isang malubhang kondisyon sa bituka o Clostridium difficile-associated diarrhea dahil sa isang uri ng lumalaban na bakterya. Maaaring mangyari ang kondisyong ito sa panahon ng paggamot o linggo hanggang buwan pagkatapos tumigil ang paggamot. Huwag gumamit ng mga produktong kontra-pagtatae o mga gamot na narcotic pain kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na sintomas dahil ang mga produktong ito ay maaaring magpalala sa kanila. Kung nagkakaroon ka sabihin agad sa iyong doktor: patuloy na pagtatae, sakit ng tiyan o tiyan o sikmura, dugo o uhog sa iyong dumi ng tao. Bihira ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito. Gayunpaman, kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi humingi ng agarang medikal na atensyon, kabilang ang: pantal, pangangati, pamamaga lalo na sa mukha, dila, lalamunan, matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Hindi ito isang kumpletong listahan ng mga posibleng epekto. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap ang produktong ito, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medical bago gamitin ang gamot na ito,, lalo na sa: impeksyon sa HIV, isang tiyak na karamdaman sa dugo (porphyria), sakit sa atay, paggamit ng alkohol. Maaaring dagdagan ng alkohol ang panganib ng sakit sa atay. Iwasan ang mga inuming nakalalasing habang ginagamit ang gamot na ito. Sabihin sa iyong doktor o dentista ang tungkol sa lahat ng mga produktong ginagamit mo bago mag-opera, kabilang ang mga de-resetang gamot, mga gamot na hindi reseta, at mga herbal na produkto. ...