Rilutek


Sanofi-Aventis | Rilutek (Medication)


Desc:

Ang Rilutek o riluzole ay isang indiasyon para sa paggamot ng mga pasyente na may amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Dapat na inumin ang mga tablet ng Rilutek kahit isang oras bago kumain, o dalawang oras pagkatapos kumain, ang isang pagkain ay importante upang maiwasan ang pagbaba ng bisa ng gamot na ito. ...

Side Effect:

Ang Asthenia, pagduwal, pagkahilo, pagtatae, anorexia, vertigo, somnolence, at circumoral paresthesia ay nauugnay sa dosis. Ang pinakakaraniwang nakikita sa AEs na nauugnay sa paggamit ng Rilutek ng mas madalas kaysa sa mga pasyente na ginagamot sa placebo ay ang: asthenia, pagduwal, pagkahilo, pagbawas sa function ng baga, pagtatae, sakit ng tiyan, pulmonya, pagsusuka, vertigo, circumoral paresthesia, anorexia, at somnolence. Diabetes mellitus, thyroid neoplasia. Ang hindi gaanong masamang mga epekto ng gamot na ito ay: diabetes insipidus, parathyroid disorder ay posibleng maranasan. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko bago uminum ng Rilutek kung ikaw ay alerdye dito; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap ang produktong ito, na posibleng magdulot ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Ipaalam din sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong medikal na kasaysayan bago gamitin ang gamot na ito, lalo na kung may: sakit sa atay at sakit sa bato. Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng pagkahilo o pag-aantok. Iwasang magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang Gawain o trabaho. Limitahan ang mga inuming nakalalasing. Maaaring makaapekto sa antas ng gamot na ito sa iyong dugo ang paninigarilyo. Ipaalam sa iyong doktor kung naninigarilyo ka o gumagamit ng nikotina o kung huminto ka na sa paninigarilyo. Ang trabaho ng bato at atay ay bumababa habang tumtanda. Samakatuwid, ang mga matatanda ay maaaring maging mas sensitibo sa mga magiging epekto ng gamot. Dapat gamitin lamang kung talagang kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis, ang gamot na ito. ...