RimabotulinumtoxinB Injection


Elan Pharmaceuticals | RimabotulinumtoxinB Injection (Medication)


Desc:

Ginagamit ang RimabotulinumtoxinB injection upang maibsan ang mga sintomas ng cervical dystonia o spasmodic torticollis; hindi mapigilang pagsikip ng mga kalamnan ng leeg na maaaring maging sanhi ng sakit sa leeg at hindi normal na posisyon ng ulo. Ang injection ng RimabotulinumtoxinB ay nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na neurotoxins. Umeepekto ito sa pamamagitan ng pagharang sa mga signal ng nerve na nagdudulot ng hindi mapigilang pagsikip at paggalaw ng mga kalamnan. ...

Side Effect:

Maaaring maging sanhi ng mga epekto ang pinag-iniksyon ng RimabotulinumtoxinB. Ipaalam sa iyong doktor kung ang alinman sa mga malubha o hindi nawawalang sintomas tulad ng: sakit o pamamaga sa lugar kung saan ininjected ang gamot, sakit sa likod, sakit ng ulo, pagduwal, heartburn, nanunuyong bibig. Posibleng maging seryoso ang ilang mga epektong ito. Tumawag agad sa iyong doctor kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito tulad ng: pangangati, pantal, pantal, pagkahilo, nahimatay. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdy bago gamitin ang gamot na ito. Kung mayroon kang pamamaga o iba pang mga palatandaan ng impeksyon sa lugar na kung saan ay mai-injected ang rimabotulinumtoxinB ay agad na ipagbigay-alam sa iyong doktor. Ang iyong doktor ay hindi mag-iiniksyon ng gamot sa isang lugar na may impeksiyon. Kung mayroon ka o mayroon kang anumang epekto mula sa anumang produktong botulinum toxin o mga problema sa pagdurugo abisuhan ang iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan. Kung nagkakaroon ka ng operasyon, kasama ang pag-opera sa ngipin, sabihin sa doktor o dentista na tumatanggap ka ng iniksyon sa rimabotulinumtoxinB. Mahalagang malaman na ang pag-iniksyon sa rimabotulinumtoxinB ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng lakas o kahinaan ng kalamnan sa buong katawan o hindi normal na paningin. Kung mayroon kang alinman sa mga sintomas na ito, huwag magmaneho ng kotse, magpatakbo ng makinarya, o gumawa ng iba pang mga mapanganib na aktibidad. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...