Rimantadine


Roche | Rimantadine (Medication)


Desc:

Isang gamot na antiviral ang Rimantadine na gumagana sa pamamagitan ng pagpigilg sa mga pagkilos ng mga virus sa iyong katawan. Ginagamit ang gamot na ito upang maiwasan at gamutin ang mga impeksyon na dulot ng influenza A virus sa mga may mga sapat na gulang at upang maiwasan ang influenza A virus sa mga bata. Isang reseta ang Rimantadine na gamot at dapat inumin mayroon o walang pagkain, karaniwang isang beses o dalawang beses sa isang araw sa loob ng 2-12 linggo, o base sa itinuro ng iyong doktor. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Karaniwan, maaaring maging sanhi ang Rimantadine ng mga sumusunod na epekto: problema sa pagtulog o hirap sa pagtulog, pagduwal, pagsusuka, pagkawala ng gana sa pagkain, tuyong bibig, panghihina, pagkahilo, pag-aantok, o nerbiyos. Tawagan ang iyong doktor kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala. Bihira lang ang malubhang reaksyon, ngunit may kasamang: isang reaksiyong alerdyi kabilang pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; mental o mood na pagbabago tulad ng depression, o seizure. Humungi kaagad ng tulong sa doctor kung napansin mo ang alinman sa mga ito. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon kang anumang karamdaman, lalo na: sakit sa atay, sakit sa bato, o mga seizure. Dahil ang Rimantadine ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pag-aantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Limitahan din ang iyong paggamit ng alkohol. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...