Risedronate


Takeda Pharmaceutical Company | Risedronate (Medication)


Desc:

Nasa isang klase ng mga gamot na tinatawag na bisphosphonates ang Risedronate at gumagana sa pamamagitan ng pagpigil sa pagkasira ng buto at pagtaas ng kapal ng buto na maaaring maiwasan ang pagkabali ng buto. Ginagamit upang gamutin o maiwasan ang osteoporosis sa kalalakihan at kababaihan at sakit na buto na Paget’s ang gamot na ito. Ginagamit din ito upang maiwasan at mabigyang lunas ang osteoporosis na dulot ng mga gamot sa steroid (osteoporosis na sapilitan ng glucocorticoid). Isang nirereseta lamang na gamot ang Risedronate at dapat na inumin sa bibig, isang beses sa isang araw lingguhan o buwanan, base sa itinuro ng iyong doktor. Nakabatay ang dosis sa iyong kondisyong medikal at tugon sa paggamot. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang Risedronate, kadalasan ay maaaring magdulot ng: mild heartburn o pagkulo ng tiyan; pagtatae, kabag, o paninigas ng dumi, sakit ng tiyan, pantal, mataas na presyon ng dugo, mild na sakit sa kasukasuan at sa likod; o sakit ng ulo. Tawagan ang iyong doktor kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala. Ang malubhang masamang reaksyon ay kinabibilangan ng: isang allergy - pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; sakit sa dibdib; kahirapan o masakit kapag lumulunok; masakit o mahapdi sa ilalim ng mga tadyang o sa likuran; bago o lumalalang heartburn; matinding sakit kasukasuan, buto, o kalamnan; o sakit ng panga, pamamanhid, o pamamaga. Humingi kaagad ng tulong medikal kung napansin mo ang alinman sa mga ito. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Kung gumagamit ka ng iba pang gamot sabihin sa iyong doktor at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: mababang calcium sa dugo (hypocalcemia); isang kakulangan sa bitamina D; sakit sa bato; o isang ulser sa iyong tiyan o lalamunan. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doctor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ay. Maaaring magdulot ng mga seryosong problema sa tiyan o lalamunan dahil sa Risedronate, kaya inirerekumenda na manatiling nakatayo nang hindi bababa sa 30 minuto pagkatapos ng pag-inom ng gamot na ito. ...