Rituxan


Genentech | Rituxan (Medication)


Desc:

Isang monoclonal antibody ang Rituxan o rituximab na tumutulong sa paraan ng pagpigil sa paglaki o pagdami ng mga cancer cell at pagbagal ng kanilang paglaki at pagkalat sa katawan. Ang gamot na ito ay ginagamit sa na panglunas ng mga lymphomas, leukemias, pagtanggi sa transplant, at iba pang problema sa autoimmune. Ito ay ginagamit na may kombinasyon ng iba pang mga gamot sa cancer upang mabigyan lunas ang non-Hodgkin's lymphoma at adult rheumatoid arthritis. Ibinibigay ang Rituxan ng isang propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan sa paraan ng pag-iniksyon nang dahan-dahan sa loob ng maraming oras sa isang ugat, base sa payo o deriktiba ng iyong doktor. Nakabatay dosis sa kondisyon at pagtugon ng katawan sa gamot. ...

Side Effect:

Ang Rituxan ay kadalasang nagdudulot ng: sakit ng ulo, lagnat, panginginig, pagduduwal, heartburn, pamumula, panghihina, o pagkahilo. Tawagan ang iyong doktor kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala. Kinabibilangan ng mas malubhang epekto ng gamot na ito ay ang: isang alerdyi tulad ng pantal, pangangati, hirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; sakit sa likod, kasukasuan, o kalamnan, labis na pagka-uhaw o pag-ihi, pamamaga ng mga kamay o paa, panginginig ng mga kamay o paa, paulit-ulit na sakit sa tiyan o sikmura, sobrang pagkapagod, maitim o sobrang dilaw na ihi, naninilaw na mga mata o balat, madaling dumugo o magkapasa, itim o matagal ng dumi ng tao, pagsusuka na parang mga bakuran ng kape, mga senyales ng impeksyon tulad ng lagnat, panginginig, paulit-ulit na namamagang lalamunan, masakit kapag umiihi. Agad na humingi ng tulong medikal kung napansin mo ang alinman sa mga ito. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay alerdye bago gamitin ang gamot na ito at sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi tulad ng mga sumusunod na kondisyon: problema sa dugo tulad ng thrombositopeni, sakit sa puso tulad ng hindi regular na tibok ng puso, o angina, kasalukuyan o pabalik-balik na impeksyon, mga problema sa baga tulad ng pulmonary infiltrates, dating malubhang reaksyon sa monoclonal antibody treatment, nakaplanong operasyon o pagbabakuna, impeksyon dulot ng virus tulad ng bulutong-tubig, hepatitis B o C at herpes. Maaring maging ng Rituxan ang pagkahilo at pagka-antok, iwasang magmaneho at gumamit ng mabibigat na makina hanggang matiyak mong ligtas mong maisasagawa ang gawain na ito. Iwasang magpabakuna o magpa-immunized nang walang pahintulot ng iyong doktor habang ginagamit ang gamot na ito. Hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang gabay ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...