Rituximab Injection


Roche | Rituximab Injection (Medication)


Desc:

Isang gamot sa cancer ang Rituximab na pumipigil sa paglaki o pagdami at pagkalat ng mga cancer cells sa katawan. Ang Rituximab ay ginagamit kasama ng iba pang mga gamot sa cancer upang gamutin ang non-Hodgkin's lymphoma o chronic lymphocytic leukemia. Upang gamutin ang mga sintomas ng rheumatoid arthritis sa matatanda ay ginagamit din ang Rituximab kasama ng isa pang gamot na tinatawag na methotrexate. Ginagamit din ang Rituximab kasama ng mga gamot na steroid upang gamutin ang ilang mga bihirang karamdaman na sanhi ng pamamaga sa mga daluyan ng dugo at iba pang mga tisyu sa katawan. ...

Side Effect:

Ang pangkaraniwang epekto ng rituximab ay isang sintomas ng konstelasyon tulad ng lagnat, paghihirap at panginginig na nararanasan sa panahon ng pagbibigay ng unang dosis ng gamot. Iba pang mga pangkaraniwang epekto na dulot ng rituximab ay ang pagduwal, pamamantal, pagkapagod, sakit ng ulo, pangangati, kahirapan sa paghinga dahil sa bronchospasm, isang pakiramdam ng pamamaga ng dila o lalamunan, runny nose, pagsusuka, pagbawas ng presyon ng dugo, pamumula, at sakit sa lugar ng bukol o tumor. Ang mg aposibleng hindi gaanong malubhang epekto ay ang: sakit kung saan inilalagay ang karayom ng IV; sakit ng ulo, sakit sa likod; mild na sakit sa tiyan, pagduwal, o pagtatae; pamamaga sa iyong mga kamay o paa; sakit ng kalamnan o magkasanib; runny nose; o pawis sa gabi. Nagdaragdag ng peligro ng isang malubhang impeksyon sa utak dulot ng virus ang Rituximab na maaaring humantong sa kapansanan o pagkamatay. Kung mayroon kang mahinang immune system o tumatanggap ng ilang mga gamot ay mas mataas ang peligro nito. Kung mayroon kang mga sintomas tulad ng pagbabago sa iyong mental na kalagayan, mga problema sa pagsasalita o paglalakad, o pagbawas ng paningin ay tawagan kaagad ang iyong doktor. Maaaring magsimula nang unti-unti at mabilis na lumala ang tulad ng mga sintomas na ito. ...

Precaution:

Kung mayroon kang isang matinding reaksiyong alerdyi sa rituximab hindi ka dapat tumanggap ng gamot na ito. Nagkaroon ng reaksyon sa pagbibigay ng gamot kapag ito ay na-injected sa ugat ang ilang mga tao na tumatanggap ng isang iniksyon gamit ang rituximab. Agad na sabihin sa iyong tagapag-alaga kung nahihilo ka, mahina, nahihilo, magaan ang ulo, o kung mayroon kang lagnat, ubo, namamagang lalamunan, pantal sa balat, mabilis o hindi pantay na rate ng puso, mahina o mababaw ang paghinga, o sakit sa iyong dibdib o balikat. Ang iyong dugo ay kailangang suriing madalas upang masigurado na ang gamot na ito ay tumutulong sa iyong kalagayan at hindi nagdudulot ng mapanganib ang mga epekto. Maaaring kailanganin ding subukan ang iyong puso, atay, at function ng bato. Regular na bisitahin ang iyong doktor. Maaari kang magkaroon ng mga sintomas sa atay pagkatapos mong ihinto ang paggamit ng gamot na ito kung mayroon kang hepatitis B, kahit na dumaan na ang isang buwan pagkatapos huminto. Posibleng payuhan ka ng iyong doktor na suriin ang function ng iyong atay sa loob ng maraming buwan pagkatapos mong ihinto ang paggamit ng rituximab. Maaaring maging sanhi ng isang seryosong impeksyon sa utak ang Rituximab na maaaring humantong sa kapansanan o pagkamatay. Kung mayroon kang mahinang immune system o tumatanggap ng ilang mga gamot ay mas mataas ang peligro na ito. Kung mayroon kang anumang pagbabago sa iyong kalagayang pangkaisipan, mga problema sa pagsasalita o paglalakad, o pagbawas ng paningin, tawagan kaagad ang iyong doktor. Maaaring magsimula nang unti-unti at mabilis na lumala ang mga sintomas na ito. ...