Robinul


Wyeth | Robinul (Medication)


Desc:

Kabilang sa isang klase ng mga gamot ang Robinul o glycopyrrolate na kilala bilang anticholinergics na binabawasan ang mga pag-ipon sa ilang mga bahagi ng katawan. Ginagamit ang gamot na ito kasabay ng anesthesia upang mabawasan ang mga pag-ipon o pagtago sa laway, sa ilong at sa baga upang makatulong na makontrol ang bilis ng tibok ng puso sa panahon ng operasyon. Pwede rin itong gamitin kasabay ng ibang gamot upang gamutin ang isang uri ng tiyan o ulser sa bituka. Ibinibigay ang Robinul ng isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan sa isang ospital sa pamamagitan ng pag-iniksyon o base sa itinuro ng iyong doktor. Nakabatay sa timbang ng iyong katawan, kondisyong medikal at tugon sa paggamot ang dami o dosis ng gamot na ibibigay. ...

Side Effect:

Karaniwang epekto ng Robinul ay ang: pamumula ng mukha, mga problema sa pagtulog, sakit ng ulo, malabo ang paningin, pagkahilo, pagkahilo, nadagdagan ang pagiging sensitibo sa ilaw, paninigas ng dumi, nanunuyong bibig, pagbaba ng pawis, pagkauhaw, pamumula, o pamamaga sa lugar ng pinag-iniksyonan. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mga posibleng hindi magandang reaksyon ay kinabibilangan ng isang allergy tulad ng pantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; pagkalito, nerbiyos, mabilis o hindi regular na tibok ng puso, hirap sa pag-ihi, panghihina, o mga problema sa sekswal na pag-andar. Alinman sa mga ito ay iyong naobserbahan humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay alerdye dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang iba pang mga alerdyi. Abisuhan din ang iyong doktor kung gumagamit kapag ikaw gumagamit ng iba pang mga gamot at mga sumusunod na kundisyon tulad ng: glaucoma, hika, prostate enlargement, isang mabilis na tibok ng puso dahil sa heart failure o labis naoveractive thyroid problem, bara sa tiyan o bituka, ulcerative colitis, o nakakalason na megacolon, isang ileostomy o colostomy, aktibo at malubhang pagdurugo, o myasthenia gravis. Posibleng magdulot ang Robinul ng pagkahilo, pag-aantok at mga problema sa paningin kaya ipinapayong umiwas sa pagmamaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa masigurado mong magagawa mong ligtas ang gawain na ito. Limitahan din ang iyong mga pag-inum ng alcohol o mga nakakalasing. Hindi inirerekumendang gamitin ang gamot na ito nang walang gabay ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...