Romazicon


Roche | Romazicon (Medication)


Desc:

Ang Romazicon o flumazenil ay indikasyon sa pag-iba ng kamalayan, diwa o ulirat para pangpakalama o pangtulog sa pamamagitan ng benzodiazepines. Ang gamot na ito ay isang indikasyon ng lubos o bahagyang pagbago ng kalamadong epekto ng gamot na benzodiazepines sa panahon na kung saan ang general anesthesia ay ibinigay o/at tuloy-tuloy na may benzondiazepines, ang kalmadong epekto ay sa tulong ng benzodiazepines para sa diagnostic at therapeutic ng pamamaraan, at para din gabayan ang labis na dossi ng benzodiazepine. ...

Side Effect:

Mga posibleng mangyari katulad ng: pagkabalisa (anxiety, nerbiyos, nanunuyong bibig, pangangatog, mabilis na tibok ng puso, hindi makatulog, dyspnea, hyperventilation), pagkahilo (vertigo, ataxia) (10%), emosyonal lability (di normal na pag-iyak, depersonalization, euphoria, pagdami ng luha , depression, dysphoria, paranoia), pagkapagod (asthenia, malaise), sakit ng ulo, sakit sa lugar ng pinag-iniksyonan, reaksyon ng lugar ng pinag-iniksyon (thrombophlebitis, di normal sa balat, pantal-pantal), arrhythmia (atrial, nodal, ventricular extrasystoles), bradycardia, tachycardia, mataas na presyon ng dugo, masakit na dibdib. ...

Precaution:

Ang Romazicon ay hindi dapat gamitin hanggang sa ang bisa ng neuromuscular blockade ay ganap na umepekto. Maigting na pag-iingat sa paggamit ng gamot na ito sa mga pasyenteng mayroong pinsala sa ulo dahil maaaring magdulot ito ngng mga kombulsyon o pagbabago sa daloy ng dugo sa mga pasyenteng tumatanggap ng gamot na benzodiazepines. Ang Romazicon ay para pandagdag, hindi bilang isang pangpalit, sa pabigay ng maluwag daluyan ng hangin, tumutulong sa maluwag na paghinga, pagtulong at suporta sa sirkulasyon, panloob na dumi ng lavage and charcoal, at para sa tamang pagsusuri. Hindi inirerekumendang gamitin ang gamot na ito nang walang gabay ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...