Ropivacaine - injection


Unknown / Multiple | Ropivacaine - injection (Medication)


Desc:

Isang pampamanhid o gamot na pampamanhid ang Ropivacaine na humahadlang sa mga nerve impulses na nagpapadala ng mga signal ng sakit sa iyong utak. Ginagamit ang Ropivacaine bilang isang local na anesthesia para sa isang spinal block, na tinatawag ding epidural. Ginagamit ang gamot upang magbigay ng anesthesia sa panahon ng isang operasyon o C-section, o upang mapagaan ang sakit sa sa panganganak. ...

Side Effect:

Maaaring mangyari pagkatapos gamitin ang gamot na ito ang ilang mga epekto na tulad ng: pagkahilo, pagduwal o pagsusuka. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor kung tumagal o lumala ang mga epektong ito. Agad na iulat ang hindi malamang epekto tulad ng: hindi pangkaraniwang mabagal o hindi regular na tibok ng puso, lagnat, sakit ng ulo, sakit sa likod o dibdib, patuloy na panginginig o pamamanhid, mga pagbabago sa kaisipan o emosyon, pagbabago ng lasa o kakayahan sa pagsasalita, malabong paningin, kawalan ng kakayahang umihi, muscle spasms. Humingi ng agarang medikal na atensiyon sa hindi malamang karanasan sa pagkakaroon ng isang reaksiyong alerdyi sa gamot na ito. Kasama sa mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi ay ang: pantal, pangangati, pamamaga, matinding pagkahilo, problema sa paghinga. Makipag-ugnayan sa iyong doktor o parmasyutiko kung napansin mo ang iba pang mga epekto na hindi nakalista sa itaas. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor bago tumanggap ng gamot na ropivacaine, kung mayroon kang sakit sa atay, sakit sa puso, sakit sa bato, o isang sakit sa tibok ng puso. Kung mayroon kang isang malubhang epekto agad na sabihin lahat sa iyong mga tagapag-alaga tulad ng: pagkalito, pakiramdam na maaari kang mahimatay, mga problema sa pagsasalita o paningin, pag-ring sa iyong tainga, pamamanhid o pangingig sa paligid ng iyong bibig, seizure, mahina o mababaw na paghinga, mabilis o mabagal na tibok ng puso, mahina ang pulso, hingalin, o pakiramdam ng sobrang init. Maaaring magdulot ng pamamanhid sa isang malaking bahagi ng iyong katawan ang gamot na ito. Mag-ingat upang maiwasan ang pinsala bago ang pakiramdam ay bumalik nang tuluyan. Maaaring magkaroon ng pangmatagalan o naantala na mga epekto ang ilang mga gamot na namamanhid. Kung mayroon kang mga alalahanin tungkol sa panganib na ito ay kausapin ang iyong doktor. Kung mayroon kang sakit sa kasukasuan o hirap gumalaw, o kahinaan sa anumang bahagi ng iyong katawan na naranasan pagkatapos ng iyong operasyon, kahit na mga buwan na ang lumipas ay agad na tawagan ang iyong doktor. ...