Rotigotine Transdermal


UCB | Rotigotine Transdermal (Medication)


Desc:

Ginagamit ang mga rotigotine transdermal patch upang gamutin ang mga palatandaan at sintomas ng sakit na Parkinson’s disease , ito ay isang karamdaman sa nervous system na nagdudulot ng mga paghihirap sa paggalaw, pagkontrol ng kalamnan, at balance, Kabilang rin ang pangangatog ng mga bahagi ng katawan, paninigas, pinabagal na paggalaw, at mga problema sa balanse. Nasa isang klase ng mga gamot ang Rotigotine na tinatawag na dopamine agonists. ...

Side Effect:

Posibleng magdulot ng mga epekto ang Rotigotine. Kung ang alinman sa mga sintomas na ito ay malubha o hindi nawala ay sabihin sa iyong doctor tulad ng: pantal, pamumula, pamamaga o pangangati ng balat na natakpan ng patch, pagduwal, pagsusuka, paninigas ng dumi, pagkawala ng gana sa pagkain, pagka-antok, kahirapan makatulog o manatili natutulog, hindi normal na pangarap, nakakakita ng mga bagay o pandinig ng mga tinig na wala o tinatawag na guni-guni, pagkahilo, sakit ng ulo, nahihimatay, pagtaas ng timbang, pamamaga ng mga kamay, paa, bukung-bukong, o ibabang binti, pagpapawis, nanunuyong bibig, pagkawala ng enerhiya, sakit sa likod o kasukasuan, abnormal na paningin, madalas na pag-ihi, mahirap o masakit na pag-ihi. Ang ilang mga epekto ito ay maaaring maging seryoso. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung nakakaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito: hirap sa paghinga o paglunok, pantal-pantal, pangangati. ...

Precaution:

Ipaalam sa iyong doktor bago gamitin ang gamot na ito kung mayroon kang anumang uri ng mga alerdyi. Dapat mong malaman na ang rotigotine ay maaaring makapag-antok sa iyo o maaaring maging sanhi ng bigla kang makatulog sa iyong regular na pang-araw-araw na gawain. Posibleng hindi ka makaramdam ng antok bago ka bigla makatulog. Iwasang magmaneho ng kotse o magpatakbo ng makinarya sa simula ng iyong gamutan hanggang malaman mo kung paano nakakaapekto sa iyo ang gamot na ito. Agad na tumawag sa iyong doktor kung bigla kang nakakatulog habang gumagawa ka ng isang bagay tulad ng panonood ng telebisyon o pagsakay sa isang kotse, o kung ikaw ay inaantok. Huwag magmaneho o magpatakbo ng makinarya hanggang makipag-usap sa iyong doktor. Sabihin sa iyong doktor kung regular kang umiinom ng mga inuming nakalalasing. Dapat mong malaman na ang rotigotine ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo, lightheadedness, nahimatay, o pawis kapag mabilis kang bumangon mula sa isang pagkakahiga na posisyon. Ito ay karaniwan sa unang pag-inom ng rotigotine o habang tinataasan ang dosis. Upang maiwasan ang problemang ito, dahan-dahang bumangon mula sa kama, ipahinga ang iyong mga paa sa sahig ng ilang minuto bago tumayo. Mahalagang malaman na ang transdermal rotigotine ay maaaring magdulot ng pagkasunog sa iyong balat kung nagkakaroon ka ng imaging ng magnetic resonance (MRI), ito ay isang pamamaraan ng radiology na idinisenyo upang makita ang mga imahe ng mga istraktura ng katawan o cardioversion – isang pamamaraan upang gawing normal ang tibok ng puso. Kung gumagamit ka ng transdermal rotigotine ipaalam sa iyong doktor kung sasailalim ka sa alinman sa mga pamamaraang ito. ...