Roxicodone


Xanodyne Pharmaceuticals | Roxicodone (Medication)


Desc:

Ang Roxicodone / oxycodone ay inilaan para magkontrol ng bahagya hanggang sa malubhang sakit sa mga pasyenteng ginagamot sa oral opioid analgesic. Dapat na magsimula sa Roxicodone sa saklaw ng dosing na 5 hanggang 15 mg bawat 4 hanggang 6 na oras kung kinakailangan para sa sakit ang mga pasyente na hindi pa tumatanggap ng opioid analgesics. ...

Side Effect:

Posibleng maranasan ang mga sumusunod: pagkabalisa, pagkalito, nanunuyong bibig, hypertonia, hypesthesia, nerbiyos, neuralgia, problema sa pagkatao, panginginig, at vasodilation, sakit ng tiyan, pinsala duloy ng aksidente, alerdyi, sakit sa likod, panginginig at lagnat, lagnat, trangkaso, impeksyon, sakit sa leeg, photosensitivity reaction, at sepsis, brongkitis, paglala ng ubo, dyspnea, epistaxis, laryngismus, lung disorder, pharyngitis, rhinitis, at sinusitis. ...

Precaution:

Maaaring maitago ang diagnosis sa mga pasyente na may matinding kondisyon sa tiyan sa pagbibigay ng Roxicodone tulad ng lahat ng opioid analgesics. Nauugnay sa mas mataas na mga potensyal na peligro ang paggamit ng gamot na ito at dapat gamitin lamang ng may pag-iingat para sa mga sumusunod na kondisyon: pagkaluluong sa alak; kakulangan ng adrenocortical (halimbawa addison's disease); convulsive disorders; CNS depression o pagkawala ng malay; delirium tremens; mahinang mga pasyente; kyphoscoliosis na na-uugnay sa respiratory depression, atbp. Hindi inirerekumendang gamitin ang gamot na ito nang walang gabay ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...