Rozerem


Takeda Pharmaceutical Company | Rozerem (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Rozerem o ramelteon upang gamutin ang hirap sa pagtulog o hindi pagkakatulog. Tinutulungan ka nitong makatulog nang mas mabilis upang makapagpahinga ka ng buong gabi. Huwag uminom ng dosis ng gamot na ito maliban kung mayroon kang oras para sa tulog ng buong gabi na tumatagal ng hindi bababa sa 7 hanggang 8 na oras. Nakabatay ang iyong dosis sa iyong kondisyong medikal at tugon sa therapy. Iwasang dagdagan ang iyong dosis o inumin ito nang mas madalas kaysa sa inireseta. ...

Side Effect:

Posibleng mangyari ang pagkahilo, pagkapagod, o pagka-antok sa araw. Ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko kung ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o lumala. Ang ilang mga tao na tumatanggap ng mga gamot na pampatulog ay mayroong naiuulat na bubangon sa kama at naglalakad, nagmamaneho, kumakain, nakikipag-usap sa telepono, o gumawa ng iba pang mga aktibidad habang hindi gising. Kadalasan, wala silang memorya sa mga aktibidad na ito. Ang problemang ito ay maaaring mapanganib sa iyo o sa iba. Sabihin kaagad sa iyong doktor kung mayroon ka o iniisip na mayroon ka ng problemang ito. Tumataas ang iyong panganib kung gumagamit ka ng alak o iba pang mga gamot na maaaring makapag-antok sa iyo. Kung ang alinman sa mga bihirang ngunit seryosong epekto ay nagaganap sabihin agad sa iyong doctor tulad ng: mga pagbabago sa pag-iisip o kalooban tulad ng depression, kakaibang saloobin, pag-iisip ng pakikitil ng buhay. Ang isang napaka-seryosong reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito ay hindi pa tiyak, ngunit humingi ng agarang medikal na atensyon kung nangyari ito. Ang mga simtomas ng isang seryosong reaksiyong alerdyi ay kabilang ang: pantal, pangangati o pamamaga lalo na sa mukha, dila, lalamunan, matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko bago tumanggap ng Rozerem kung ikaw ay alerdye dito; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap ang produktong ito, na maaaring magdulot ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Para sa higit pang mga detalye ay kausapin ang iyong parmasyutiko. Kung mayroon kang isang tiyak na kondisyong medical ang gamot na ito ay hindi dapat gamitin. Kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko bago gamitin ang gamot na ito, kung mayroon ka: malubhang sakit sa atay. Sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayan ng medikal bago gamitin ang gamot na ito, lalo na sa: mga problema sa paghinga kabilang ang brongkitis, empisema, sleep apnea, at sakit sa atay. Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo o pagka-antok. Iwasang magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Umiwas ang mga inuming nakalalasing dahil maaari nilang madagdagan ang panganib ng mga epekto ng gamot na ito at maaaring mapalala ang mga problema sa pagtulog. Ang gamot na ito ay dapat gamitin lamang kung talagang kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis. ...