Rythmol


Abbott Laboratories | Rythmol (Medication)


Desc:

Ginagamit sa ilang mga sitwasyon ang Rythmol o propafenone upang maiwasan ang mga malubhang karamdaman sa sa puso. Nagpapabagal ng pagpapadaloy sa buong puso ang gamot na ito at tinukoy bilang isang uri ng IC anti-arrhythmic. Ang Rythmol ay naglalaman din ng ilang mga beta adrenergic receptor na pumipigil sa mga lugar, at sa isang mas maliit na lugar, ang epektong pagharang sa calcium channel. Ito ang mga properties ng class II at class IV, ayon sa pagkakabanggit. Hinaharangan din ni Rythmol ang pagdaloy ng kuryente sa pamamagitan ng mga accessory pathway, tulad ng nakikita sa WPW syndrome. ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang epekto ng gamot na ito ay ang pagkahilo, malabong paningin, anorexia, hindi pagbabago sa panlasa, pagkapagod, pagduwal at pagsusuka. Maaari ring mangyari ang sakit sa dibdib, palpitations ng puso, at congestive heart failure. Dahil sa aktibidad ng beta block na ito, dapat gamitin ang propafenone nang may pag-iingat sa mga pasyente na may mahinang kalamnan sa puso (congestive heart failure), mabagal na rate ng puso, anumang uri ng block ng pagpapadaloy ng kuryente sa puso, mababang presyon ng dugo, o hika. Maaring magdulot ng pinaka-seryosong epekto ang Rytmol tulad ng hindi regular na mga ritmo sa puso (ventricular arrhythmias o pro-arrhythmia) o bara sa puso. Ito ang dahilan na ang propafenone ay simulan at dagdagan ang dosis habang ang mga pasyente ay na-ospital sa isang sinusubaybayan. ...

Precaution:

Kung ikaw ay alerdyi sa propafenone ay hindi mo dapat gamitin ang gamot na ito, o kung hindi mo napagamot o hindi nakontrol na congestive heart failure, isang kondisyon sa puso na tinatawag na sick sinus syndrome o AV block (maliban kung mayroon kang isang pacemaker), mabagal na tibok ng puso o malubhang mababang presyon ng dugo, isang electrolyte imbalance, o isang problema sa paghinga tulad ng hika. Sabihin sa iyong doktor bago uminum ng Rytmol kung mayroon kang congestive heart failure, problema sa atay o bato, lupus, arthritis, myasthenia gravis, o kung ikaw ay nakaranas ng atake sa puso sa nakaraang 2 taon. Kapag mayroon kang naranasan na hindi maganadang epeketo tawagan kaagad ang iyong doktor tulad ng mahinang pulso, hinahabol na paghinga, pakiramdam na maaari kang mawalan ng malay, hinihingal, pamamaga, mabilis na pagtaas ng timbang, maputlang balat, madaling magkapasa o dumugo, hindi pangkaraniwang kahinaan, pagkalito , hindi pnormal na pag-iisip o pag-uugali, o pang-aagaw. Hindi inirerekumendang gamitin ang gamot na ito nang walang gabay ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso. ...