Salagen


Novartis | Salagen (Medication)


Desc:

Ang salagen/pilocarpine ay isang cholinergic na gamot, ito ay, isang gamot na gumagaya sa mga epekto ng kemikal, acetylcholine na ginawa ng mga selulang litid. Ang Acetylcholine ay nagsisilbing tagapangulat sa pagitan ng mga selulang litid at mga organo na kinokontrol nito. Ang gamot na ito’y ginamit sa loob ng maraming taon upang gamutin ang glaucoma, isang kondisyon kung saan ang presyon sa loob ng likido ng mata’y abnormal na nakataas at sa huli’y nakakasira ng mata at nakakaapekto sa paningin. ...

Side Effect:

Ang sobrang pagpapawis (diaphoresis) ay isang madalas na epekto ng pilocarpine. Ang iba pang mga kinabibilangang epekto’y ang panginginig, pagkahilo, labis na pagluha, pamumutla, pagbabago ng boses, baradong ilong, panginginig, nerbiyos, madalas na pangangailangang pag-ihi, magulong paningin, pagtatae, kahirapan sa paglunok, sakit sa tiyan, pagduduwal, pagsusuka, mabagal o nadagdagan ang tibok ng puso, at pagtaas o pagbaba ng presyon ng dugo. ...

Precaution:

Ang pagiging toksiko ng salagen ay nailalarawan sa gamit ng isang labis na mga parasympathomimetic na epekto. Maaaring kabilang dito ang sumusunod: sakit ng ulo, kaguluhan sa paningin, paggagatas, pagpapawis, hirap sa paghinga, gastrointestinal spasm, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, atrioventricular block, tachycardia, bradycardia, hypotension, altapresyon, pagkabigla, pagkalito ng kaisipan, arrhythmia ng puso, at panginginig. Ang mga epektong may kaugnayan sa dosis ng cardiovascular pharmacologic ng pilocarpine ay may kasamang hypotension, altapresyon, bradycardia, at tachycardia. Ang medicaion na ito’y dapat na ibigay nang may babala sa mga pasyente na mayroon o pinaghinihinalang cholelithiasis o sakit na biliary tract. Ang mga pag-urong ng gallbladder o biliary smooth muscle ay maaaring mapabilis ang mga komplikasyon kasama na ang cholecystitis, cholangitis, at hadlang sa biliary. Ang salagen ay maaaring dagdagan ang ureteral smooth muscle tone at maaaring teoretikal precipitate renal colic (or ureteral reflux), lalo na sa mga pasyente na may nephrolithiasis. Ang mga Cholinergic agonist ay maaaring may epekto sa sentrong sistema ng nerbiyos. Ito’y dapat isaalang-alang kapag ginagamot ang mga pasyente na may pinagbabatayan na mga cognitive or psychiatric disturbances. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...