Salicylamide, acetaminophen, phenyltoloxamine capsul


Endo Pharmaceuticals | Salicylamide, acetaminophen, phenyltoloxamine capsul (Medication)


Desc:

Ang salicylamide at acetaminophen analgesics (pain reliever) at antipyretics (fever reducer) na makakatulong upang mabawasan ang sakit. Ang Phenyltoloxamine ay isang antihistamine na gumagana sa pamamagitan ng pagbawas ng mga sintomas ng sipon tulad ng baradong ilong. Sa kombinasyon ng mga gamot na ito’y ginagamit upang lumuwag ang malumanay hanggang katamtamang sakit na sanhi ng mga kondisyon tulad ng: sakit ng ulo, arthritis, sakit ng kalamnan, sipon o sakit ng katawan dahil sa trangkaso. Imumin ang gamot na ito sa pamamagitan ng bibig, maaaring inumin ito ng may kasamang pagkain o wala, kadalasan iniinom ito tuwing 4 na oras o kung kinakailangan, o depende sa patnubay ng iyong doktor o parmasyutiko. Huwag dagdagan ang dosis o dalasan nang wala ang payo ng iyong tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan. Huwag humiga sa loob ng 30 minuto pagkatapos uminom ng gamot na ito. ...

Side Effect:

Kadalasan, ang kombinasyon ng gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng: pagkahilo, pag-aantok, paninigas ng dumi, pagduwal, pagsusuka, pagsakit ng tiyan, heartburn, malabong paningin, o nanunuyong bibig, ilong, o lalamunan. Kung ang alinman sa mga ito ay nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mas bihirang, ngunit matinding masamang reaksyon ay kinabibilangan ng: isang allergy - pamamantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng labi, dila, o mukha, o mga namumulang pantal pantal; sakit ng tiyan, pamamaga ng bukung-bukong, paa o kamay, bigla o hindi maipaliwanag na pagtaas ng timbang, nahihirapan sa pag-ihi, mabilis, mabagal, o hindi regular na tibok ng puso, panagobago ng pag-iisip o pag-uugali, hindi pangkaraniwang kahinaan, mga pagbabago sa paningin, mga pagbabago sa pandinig, mga seizure, pagbabago sa dami ng ihi, madaling pagdurugo o pasa, mga palatandaan ng impeksyon tulad ng lagnat, o paulit-ulit na namamagang lalamunan, mga itim na dumi, pagsusuka na parang mga bakuran ng kape, paulit-ulit na pagduduwal o pagsusuka, naninilaw na mga mata o balat, madilim na ihi, sakit sa tiyan o abs, at labis na pagkapagod. Kung napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong na medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ika’y mayroong anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung ika’y gumagamit ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon ka ng alinman sa mga sumusunod na kondisyon: mga problema sa paghinga tulad ng hika, o chronic obstructive pulmonary disease -COPD; mga problema sa tiyan, bituka, o esophagus tulad ng pagdurugo, ulser, paulit-ulit na heartburn, pagbabara; mga problema sa pagdurugo o pamumuo ng dugo, glaucoma, kahirapan sa pag-ihi, hindi maayos na pagkontrol sa diyabetis, stroke, pag-agaw, hyperthyroidism, sakit sa puso, pamamaga ng bukung-bukong, paa, o kamay, pagkatuyot ng tubig, anemia, altapresyon, sakit sa pag-iisip o kondisyon, ilang mga kondisyong genetiko. Dahil ang mga gamot na ito’y maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pag-aantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Limitahan din ang iyong mga inuming nakakalasing. Ang kombinasyon ng gamot na ito’y hindi dapat gamitin sa mga bata at kabataan na may bulutong-tubig, trangkaso, o anumang hindi na-diagnose na karamdaman, o kung nabigyan lamang sila ng live na bakuna sa virus. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...