Salsitab


Upsher-Smith Laboratories | Salsitab (Medication)


Desc:

Ginagamit ang Salsitab/salsalate para maibsan ang sakit, pamamaga, at maninigas ng kasukasuan na dala ng arthritis. Ang gamot na ito’y isang non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na salicylates (sa-LIS-il-ates). Gumagana ito sa pamamagitan ng pagbawas ng mga sangkap sa katawan na sanhi ng sakit, lagnat, at pamamaga. ...

Side Effect:

Kumuha ng emerhensyang medikal kung sakaling mayroon kang alinman sa mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi: mga pantal; nahirapang huminga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Itigil ang paggamit ng gamot na ito at tawagan ang iyong doktor kaagad kung mayroon kang isang malubhang epekto tulad ng: pananakit ng dibdib, matinding pagkahilo, pag-igsi ng paghinga, mabagal na pananalita, mga problema sa paningin o balanse; biglaang pamamanhid o panghihina, lalo na sa isang bahagi lamang ng katawan; pakiramdam na ika’y maaaring mahimatay; itim, madugo, o malunay na tae; pag-ubo na may kasamang dugo o pagsusuka na parang kape; mga problema sa pandinig, pag-ring sa iyong tainga; pamamaga sa iyong mga kamay o paa, mabilis na pagtaas ng timbang; mabilis o kabog na tibok ng puso; madaling pasa o pagdurugo, lagnat, panginginig, pananakit ng lalamunan, sintomas ng trangkaso; pag-ihi ng higit pa o mas konti kaysa sa dati; matinding sakit sa tiyan, patuloy na pagduwal o pagsusuka; o maitim na ihi, jaundice (paninilaw ng mga balat o mga puti sa mata). Maaaring masama ang hindi gaanong seryosong mga epekto: pananakit ng tiyan, heartburn; o banayad na pagkahilo. ...

Precaution:

Hindi mo dapat gamitin ang gamot na ito kung ika’y mayroong alerdyi sa aspirin o sa isang NSAID (di-steroidal na anti-namumula na gamot). Bago kumuha ng Salsitab sabihin sa iyong doktor kung ika’y mayroong hika, sakit sa puso, altapresyon, pagdurugo ng tiyan o bituka, diabetes, anemia, isang karamdaman sa pagdurugo, sakit sa atay o bato, mga nasal polyps, isang kakulangan sa genetic na enzyme, o kung ika’y dehydrated. Ang gamot na ito’y maaaring maging sanhi ng nagbabanta sa buhay na mga problema sa puso o sirkulasyon tulad ng atake sa puso o stroke, lalo na kung gagamitin ito ng pangmatagalan. Huwag gumamit ng salsalate bago o pagkatapos ng operasyon sa pag-bypass ng puso (coronary artery bypass graft, o CABG). Kumuha ng emerhensiyang tulong medikal kung mayroon kang sakit sa dibdib, kahinaan, igsi ng paghinga, mabagal na pananalita, o mga problema sa paningin o balanse. Ang gamot na ito’y maaari ring maging sanhi ng malubhang epekto sa tiyan o bituka, kabilang ang pagdurugo o pagbubutas (pagbuo ng isang butas). Ang mga kundisyong ito’y maaaring nakamamatay at maaaring mangyari nang walang babala habang ginagamit ang salsalate, lalo na sa mga mas nakakatanda. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung sakali na ika’y mayroong mga sintomas ng pagdurugo ng tiyan tulad ng itim, madugo, o mga mabalang na tae, o pag-ubo ng dugo o pagsusuka na parang mga butil ng kape. Ang gamot na ito’y hindi dapat ibigay sa isang bata o tinedyer na may lagnat, lalo na kung ang bata ay mayroon ding sintomas ng trangkaso o bulutong-tubig. Ang salicylates ay maaaring maging sanhi ng isang seryoso at minsan nakamamatay na kondisyon na tinatawag na Reye's syndrome sa mga bata. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso sa sanggol ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...