Asparaginase Injection


Lundbeck | Asparaginase Injection (Medication)


Desc:

Ang Asparaginase ay kasama sa isang grupo ng mga gamot na kilala bilang ensaym. Ang Asparaginase ay ginagamit kasama ng ibang gamot na pang-kemoterapiya upang gamutin ang ilang uri ng akyut na lhympocytic na leukemya. Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagpatay o pagpapahinto sa paglakit ng mga selula ng kanser. Ang gamot na ito ay itinuturok sa kalamnan o sa ugat sa loob ng 30 minuto ng isang propesyonal sa alagang pangkalusugan sa ospital o klinikang medikal, kadalasan ay 3 beses sa isang linggo. ...

Side Effect:

Katulad ng kahit anong gamot, ang Asparaginase ay maaaring magsanhi ng mga epekto, kasama ng mga kinakailangang epekto. Sabihin sa iyong doktor kung alinman sa mga sintomas na ito ang tumagal o lumala: pagduduwal, pagsusuka, kawalan ng ganang kumain, pagbawas ng timbang, pagkapagod, lagnat, ginaw, sakit ng ulo, o pagkahilo. Ang ibang mas seryosong epekto, na nangangailangan ng agarang alagang medikal ay: patuloy na sakit na nagsimula sa tiyan, ngunit kumalat hanggang likod; sumpong; pagkalito; halusinasyon; pamamaga ng muka, braso, o binti; hirap sa paghinga; sakit ng dibdib; paninilaw ng balat o mga mata; sakit ng itaas na kanang parte ng tiyan; ihing madilim ang kulay; madalas na pag-ihi o pagkauhaw. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhiya. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay gumagamit ng ibang medikasyon at kung ikaw ay mayroon o nagkaroon ng mga sumusunod na kondisyon: pankreyataitis, pamumuo ng dugo, o matinding pagdurugo. Dahil ang diclofenac ay pwedeng magdulot ng pagkahilo at pagkaantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang sa nasisiguro mo ng kaya mo ng gawin ang gawaing ito ng ligtas. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...