Sanctura


Allergan | Sanctura (Medication)


Desc:

Ang Sanctura/trospium ay ipinahiwatig para sa paggamot ng sobrang aktibong pantog na may mga sintomas ng kawalan ng pagpipigil sa ihi, pagpipilit, at dalas ng ihi. Ang gamot na ito’y dapat mayroong dosis na hindi bababa sa isang oras bago kumain o kunin kapag walang laman na tiyan. ...

Side Effect:

Ang pangkarinwang epekto sa katawan ay mananatili o nakakaabala kapag gumagamit ng Sanctura: malabong paningin; paninigas ng dumi; pagkahilo; pag-aantok; tuyong bibig o mata; sakit ng ulo; masakit ang tiyan. Humingi kaagad ng medikal na atensyon kung ang alinman sa mga matinding epekto na ito'y naganap kapag gumagamit ng Sanctura: malubhang reaksiyong alerdyi (pantal; madaming magkakadikit na pantal; pangangati; kahirapan sa paglunok o paghinga; paghigpit sa dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, lalamunan, o dila ; hindi pangkaraniwang pamamaos); sakit sa dibdib; madilim na ihi; kahirapan sa pag-ihi; hinihimatay; mabilis o hindi regular na tibok ng puso; guni-guni; pagbabago ng isip at pakiramdam; sakit ng kalamnan o kahinaan; namumula, namamaga, namamalat ng balat, o namamagang balat; nagbabagong ang paningin. ...

Precaution:

Bago kumuha ng Sanctura sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ika’y mayroong alerdyi dito; o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Ang produktong ito’y maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Ang gamot na ito’y hindi dapat gamitin kung sakaling mayroon kang ilang mga kondisyong medikal. Bago gamitin ang gamot na ito, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung ika’y mayroong: isang tiyak na uri ng glaucoma (uncontrolled narrow-angle type), kawalan ng kakayahang umihi (pagpapanatili ng ihi), naantala o mabagal ang pag-alis ng laman ng iyong tiyan. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong medikal na kasaysayan, lalo na kung ika’y nagkaroon ng: sakit sa bato, sakit sa atay, paninigas ng dumi, iba pang mga kondisyon sa tiyan (tulad ng ulcerative colitis, intestinal atony), myasthenia gravis. Ang gamot na ito’y maaaring maging dahilan ng pagkahilo o pag-aantok o ng malabong paningin. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagiging alerto o malinaw na paningin hanggang sa sigurado ka na ika’y maaaring maisagawa ang mga nasabing aktibidad nang ligtas. Limitahan ang pag inom ng alak o mga inuming nakalalasing. Sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso sa sanggol ay hindi inirerekumenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor. ...