Sancuso


ProStrakan | Sancuso (Medication)


Desc:

Ang Sancuso/granisetron ay ginagamit upang maiwasan ang pagduduwal at pagsusuka na dulot ng pakikitungo ng paggamot sa cancer (chemotherapy). Gumagana ito sa pamamagitan ng pagharang sa isa sa mga natural na sangkap ng katawan (serotonin) na maaaring maging dahilan ng pagsusuka. Ilapat ang gamot na ito sa balat, madalas ay 1 hanggang 2 araw (24 hanggang 48 na oras) bago ang iyong pakikitungo sa chemotherapy o depende sa pangangasiwa ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kumuha ng tulong medikal na emerhensya kung mayroon kang alinman sa mga sintomas ng reaksiyong alerdyi na ito: mga pantal; hirap huminga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Alisin ang tapal ng balat at agad na tawagan ang iyong doktor kung sakaling mayroon kang isang malubhang epekto tulad ng: matinding pamumula, pangangati, pamamaga, o iba pang pangangati kung saan ang tapal ay isinusuot; hindi pantay na tibok ng puso; lagnat, maputlang balat, madaling pagpa pasa o pagdurugo; o pakiramdam na maaari kang mahimatay. Ang ilan sa hindi gaanong seryosong mga epekto sa katawan ay: pagtatae, paninigas ng dumi; pagduwal, pagsusuka, sakit ng tiyan; walang gana kumain; sakit ng ulo; malumanay na pangangati o pangangati ng balat kung saan isinusuot ang tapal; pagkahilo, pag-aantok, pagkabalisa; mga problema sa pagtulog (insomnya); o pansamantalang pagkawala ng buhok. ...

Precaution:

Bago gamitin ang granisetron, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung ikaw ay alerdyi dito; o kung sakali’y mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Ang produktong ito’y maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging dahilan ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na kung ika’y nagkaroon ng: mga problema sa tiyan/bituka (tulad ng ileus, pamamaga). Ang gamot na ito’y maaaring maapektuhan ng sikat ng araw o maaaring gawing mas sensitibo sa lugar ng pinag gamitan ng gamot sa sikat ng araw. Habang suot ang tapal, panatilihing ito’y naka-takip (tulad ng nasa ilalim ng damit) upang maiwasan na mailantad ito sa sikat ng araw at mga sunlamps. Iwasan ang mga tanning booth. Matapos alisin ang tapal, panatilihing sakop ang lugar ng pinag gamitan ng gamot para sa isa pang 10 araw. ...