Aspergum


Schering-Plough | Aspergum (Medication)


Desc:

Ang Aspergum/aspirin ay ginagamit upang pababain ang lagnat at paginhawahin ang malumanay hanggang katamtamang sakit mula sa mga kondisyon tulad ng sakit ng kalamnan, sakit ng ngipin, pangkaraniwang sipon, at mga sakit ng ulo. Ito rin ay maaaring magbawas ng sakit at pamamaga sa mga kondisyong tulad ng rayuma. Ang aspirin ay kilala bilang salicylate at nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagharang sa ilang natural na substansya sa katawan upang bawasan ang sakit at pamamaga. Konsultahin ang iyong doktor bago ibigay ang gamot na ito sa batang may edad na mas mababa pa sa 12 taon. Napakaimportanteng itabi ito at ang lahat ng medikasyong malayo sa mga bata. Ang aspirin ay karaniwang sanhi ng pagkakalason ng mga bata. ...

Side Effect:

Ang pag-iiba ng tiyan at pangangasim ng sikmura ay maaaring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ng maagap. Kung ang iyong doktor ay dinirektahan kang gamitin ang gamot na ito, tandaan na pinasya niyang ang mga benepisyo nito ay mas marami kaysa sa panganib ng mga epekto. Maraming mga taong gumagamit ng medikasyong ito ang walang seryosong epekto. Sabihin sa iyong doktor kaagad kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epekto ang mangyari: madaling pagpapasa/pagdurugo, hirap sa pandinig, pagtunog sa tainga, pagbabago sa dami ng ihi, tumatagal o matinding pagduduwal/pagsusuka, hindi maipaliwanag na pagkapagod, pagkahilo, ihing madilim ang kulay, paninilaw ng mga mata/balat. Ang gamot na ito ay maaaring madalang na magsanhi ng seryosong pagdurugo mula sa tiyan/bituka o sa ibang bahagi ng katawan. Kung ikaw ay may mapansing alinman sa mga sumusunod ng madalang ngunit napakaseryosong epekto ang mangyari, humingi ng agarang atensyong medikal: itim/mahirap ilabas ng dumi, tumatagal o matinding sakit ng tiyan, sukang parang kapeng durog, paputol-putol na pananalita, panghihina sa isang parte ng katawan, biglang pagbabago sa paningin, biglang matinding sakit ng ulo. Humingi ng agarang tulong medikal kung ikaw ay mayroong alinman sa mga senyales ng reaksyong alerdyi: pamamantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Ang ilang kondisyong medikal ay maaaring makisalamuha sa Aspergum Gum. Sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko kung ikaw ay mayroong kahit anong kondisyong medikal, lalo kung ang alinman sa mga sumusunod ay para sa iyo: kung ikaw ay hindi hiyang sa mga gamot o ibang mga substansya; kung ikaw ay mayroong alkoholismo o kung ikaw ay komunsumo ng 3 o mas maraming inuming may lamang alkohol araw-araw; kung ikaw ay may hika, mga problema ng pagdurugo o pamumuo ng dugo, pagtubo sa ilong (pang-ilong na polips), pamamantal, mga problema sa bato o atay, mga problema sa tiyan o bituka (halimbawa, ulser, implamasyon), pangangasim ng sikmura, pag-iiba ng tiyan, sakit ng tiyan, trangkaso o bulutong, o kakulangan sa bitaminang K; o kung ikaw ay umiinom ng kahit anong gamot na may reseta o wala, preparasyong erbal, o suplementong pangdiyeta; lung ikaw ay natanggalan ng tonsil o nagkaroon ng pambibig (halimbawa, bibig) na operasyon sa nakalipas na 7 araw. Sabihin kung ikaw ay isang batang mayroong atakeng serebral, nanghinang ugat (serebral aneurismo) o pagdurugo sa utak, rayuma (rheumatikong sakit), o sindrom na Kawasaki (isang madalang na implamasyong nagsasanhi ng mga problema sa puso sa mga bata). Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...