Seba - Nil


Healthpoint, Ltd | Seba - Nil (Medication)


Desc:

Ang Seba - Nil/alcohol acetone ay ginagamit upang alisin ang sobrang mga langis at para tuyuin ang balat. Ginagamit ito sa paggamot ng malulumanay hanggang sa katamtamang mga tigyawat. Ang gamot na ito’y para sa panlabas na paggamit sa apektadong mga lugar lamang. ...

Side Effect:

Kung mayroong pamumula o labis na pagkatuyo na mangyari, bawasan o ihinto ang paggamit pansamantala. Kung sakali na magpapatuloy o lumala ang mga epektong ito, narararapat na sabihin kaagad sa iyong doktor. Tumawag agad ng emerhensiyang medikal kung mayroon kang alinman sa mga palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi: mga pantal; nahihirapang huminga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Ang hindi gaanong malubhang mga epekto ay mas matimbang, at maaaring wala. ...

Precaution:

Kung ika’y mayroong alinman sa mga sumusunod na problema sa kalusugan, kumunsulta sa iyong doktor bago mo gamitin ang gamot na ito: anumang mga problema sa balat, anumang mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor ang lahat ng hindi iniresetang gamot at de-resetang mga gamot na maaari mong gamitin, lalo na sa: lahat ng mga topical acne medications. Huwag simulan o ihinto ang anumang gamot nang hindi pinapayagan ng doktor o parmasyutiko. ...