Secobarbital


Vion Pharmaceuticals, Inc. | Secobarbital (Medication)


Desc:

Ang Secobarbital ay nabibilang sa grupo ng mga gamot na tinatawag na barbiturates na gumagana sa pamamagitan ng pagpapabagal ng mga aktibidad sa utak. Ang gamot na ito’y ginagamit sa isang panandalian lamang para gamutin ang insomnya. Maaari ring magamit ang Secobarbital upang maibsan ang pagkabalisa bago ang isang operasyon. Ito’y de-reseta lamang na gamot at dapat inumin gamit ang bibig, madalas ay sa oras ng pagtulog kung kinakailangan sa insomnia at at 1 hanggang 2 oras bago ang operasyon para makatulong na makapagpakalma. Gamitin ito ayon sa direksyon ng iyong doktor. Ang dosis ay naka-batay sa iyong kondisyong medikal at sa ityong tugon sa paggamot. Huwag dagdagan ang dosis o dalas ng paginom nang walang payo ng iyong doktor. Huwag kumuha ng secobarbital ng mahabang panahon sapagkat maaari itong maging sanhi ng pagaasa sa gamot. ...

Side Effect:

Tulad ng anumang gamot, maaaring mayroong mga epekto ang gamot sa katawan. Kadalasan, Secobarbital ay sanhi: pag-aantok o pagkahilo; mga problema sa memorya o konsentrasyon; kaguluhan (lalo na sa mga bata o sa mga mas matanda); masakit ang tiyan, paninigas ng dumi; sakit ng ulo; o hangover effect (pag-aantok kinabukasan pagkatapos ng isang dosis). Kung ang alinman sa mga ito’y nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mga mas matitinding masamang reaksyon ay kasama ang: isang alerdyi - pagpapantal, pangangati, kahirapan sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; hindi mapakali ang paggalaw ng kalamnan sa iyong mga mata, dila, panga, o leeg; mabagal na tibok ng puso, mababaw na paghinga; pakiramdam na ika’y maaaring mahimatay; isang lagnat o namamagang lalamunan; mga singaw sa iyong bibig; madaling magka-pasa o pagdurugo; o nagpapatuloy na mga bangungot o mas madaming panaginip. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito nararapat na ipaalam sa iyong doktor kung ika’y mayroong anumang uri ng mga alerdyi. Sabihin sa iyong doktor kung ika’y gumagamit ng iba pang mga gamot at kung mayroon ka noon o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: porphyria; matinding hika, chronic obstructive pulmonary disorder (COPD), o iba pang sakit sa paghinga; isang karamdaman sa selula ng dugo tulad ng anemia; epilepsy o iba pang sakit sa pag-agaw; sakit sa atay; sakit sa puso; sobrang aktibo teroydeo; isang kasaysayan ng pagkalungkot, sakit na karamdamang saloobin, o pagtatangka sa pagpapakamatay; o isang kasaysayan ng pagiging adik sa droga o alak. Dahil ang Secobarbital ay maaaring maging dahilan ng pagkahilo at pag-aantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang mga aktibidad na ito. Limitahan din ang iyong mga inuming nakakalasing o alak. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. Ang Secobarbital ay maaaring makapagpababa ng bias ng iyong tabletas para sa pagkontrol ng pagbubuntis o birth control pills, samakatuwid gumamit ng iba pang narararapat na mga hakbang sa pag-iingat. ...