Seldane - D


Sanofi-Aventis | Seldane - D (Medication)


Desc:

Ang Seldane - D ay naglalaman ng pseudoephedrine at terfenadine. Ginagamit ang mga decongestant upang maibsan ang pagkabaradong ilong. Ang mga antihistamine ay nagbibigay ng kaluwagan ng mga sintomas ng mga alerdyi at hay fever, tulad ng pagtutubig at pangangati ng mga mata, pagbabara ng ilong at pagbabahing. Inumin ang gamot na ito sa gamit ng iyong bibig ayon sa panuto, madalas ay dalawang beses sa isang araw. Maaari itong inumin na may kasamang pagkain o pagkatapos ng pagkain kung nangyari ang pagsakit ng tiyan. Huwag dagdagan ang iyong dosis o uminom ng mas madalas kaysa sa panuto. ...

Side Effect:

Insomnya, nerbiyos, sakit ng ulo, tuyong bibig at banayad na pananakit ng tiyan ay maaaring mangyari. Ang mga epektong ito’y dapat na humupa habang ang iyong katawan ay nagsasaayos sa gamot. Tawagan ang iyong doktor kung dapat itong ipagpatuloy. Hindi malamang na mangyari ngunit sabihin kaagad sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng: hindi regular na tibok ng puso, pagkahilo, sakit ng tiyan, mga dumi na mapusyaw ang kulay, naninilaw na mga mata o balat. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang: mga problema sa puso, mga problema sa atay, mga problema sa bato, sakit sa teroydeo, altapresyon, glaucoma, problema sa prosteyt, diabetes, mga alerdyi (lalo na ang mga alerdyi sa droga). Ang gamot na ito’y narararapt gamitin lamang kung malinaw na kinakailangan sa panahon ng pagbubuntis. Isa-isahin ang mga panganib at benepisyo sa iyong doktor. Dahil maaaring may maliit na halaga ng gamot na ito’y matatagpuan sa gatas ng ina, kumunsulta sa iyong doktor bago magpasuso ng sanggol. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor ang lahat ng mga gamot na maaari mong gamitin (parehong de-reseta at hindi nangangailanan ng reseta) lalo na sa: erythromycin o mga gamot na nauugnay dito (hal. , clarithromycin, troleandomycin), azole antifungals (hal. , ketoconazole, itraconazole), mibefradil, protease mga inhibitor (hal. , ritonavir, saquinavir), SSRI antidepressants (hal. , fluvoxamine, sertraline), nefazodone, zileuton, mga gamot na may mataas na presyon ng dugo, mga gamot sa hika, gamot sa puso. Iulat din ang paggamit ng mga gamot na maaaring makaapekto sa puso sa pamamagitan ng pagpapahaba ng pagitan ng QC interval tulad ng: astemizole, cisapride, grepafloxacin, sparfloxacin, phenothiazines tulad ng chlorpromazine, tricyclic antidepressants tulad ng amitriptyline. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...