Astelin


MedPointe | Astelin (Medication)


Desc:

Ang Astelin/azelastine ay isang uri ng pampawisik sa ilong na ginagamit para sa paggagamot ng mga pana-panahong sintomas ng alerhiya sa ilong at mga hindi pang-alerhiyang pang-ilong na sintomas. Ang gamot na ito ay gumagawa sa pamamagitan ng pagpigil sa paglabas ng histamin mula sa mga mast na selula at pagpigil ng histamine mula sa pagsama sa mga histamine na reseptor. Ang astelin ay inirireseta at pangkalahatang iniinom ng dalawang beses sa isang araw. ...

Side Effect:

Ang astelin ay sinuri sa mga pag-aaral para gamutin ang mga alerhiyang pang-ilong. Sa mga pag-aaral na ito, ang gamot ay tumutulong sa pagbabawas ng mga sumusunod na sintomas: pagbahing; makating ilong; matubig na mga mata; ilong na kailangang suminga. Ang mapait na panlasa sa bibig, pagkaantok, pagsusunog na pakiramdam sa loob ng ilong, pagbahing, pagduduwal, pagdagdag ng timbang, sakit ng kalamnan, at mapulang mata ay maaaring mangyari. Ang kakaibang pakiramdam sa balat (halimbawa, pakiramdam na mayroong mga karayom na gumagapang) ay maaari ring mangyari. Kung alinman sa mga epektong ito ang tumagal o lumala, ipaalam sa iyong doktor o parmaseutiko ng maagap. Ang mapait na panlasa ay pwedeng mabawasan sa pamamagitan ng marahang pagsinghot kada pagwisik, kaysa malalim na paghinga kung saan ang gamot ay pupunta sa likod ng iyong lalamunan at patungo sa iyong bibig. Humingi ng agarang tulong medikal kung ikaw ay mayroong alinman sa mga senyales ng reaksyong alerdyi: pamamantal; hirap sa paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhiya. Siguraduhing sasabihin sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan ang tungkol sa lahat ng gamot na iyong ginagamit, kasama ang gamot na may reseta o wala, mga bitamina, at suplementong erbal. Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng mga problema sa bato. Ang gamot na ito ay maaaring gawin kang nahihilo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng kahit anong gawaing nangangailangan ng agap o malinaw na paningin hanggang sa makisiguro ka ng kaya mo ng gawin ang mga ito ng ligtas. Limitahan ng pag-inom ng alak. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...