Ser - Ap - Es


Novartis | Ser - Ap - Es (Medication)


Desc:

Ang Ser-Ap-Es ay isang kombinasyon ng hydralazine, hydrochlorothiazide, reserpine ay ginagamit para magpababa ng mataas na presyon ng dugo. Tumutulong ang hydralazine at reserpine para mapalawak ang mga arterya at ugat para mas maayos ang magiging daloy ng dugo. Ang Hydrochlorothiazide ay isang water pill (diuretic) na tumutulong sa pag-alis ng sobrang mga likido sa katawan. Ang gamot na ito’y maaari ding gamitin para sa mga iba pang mga dahlian bukod sa mga nakalista. ...

Side Effect:

Kung sakali na ika’y nakakaranas ng alinman sa mga sumusunod na malulubhang mga epekto, ihinto ang pagkuha ng hydralazine/hydrochlorothiazide/reserpine at humingi ng emerhensiyang medikal na atensyon: isang reaksiyong alerdyi (nahihirapang huminga, pagsara ng iyong lalamunan, pamamaga ng iyong labi, dila o mukha, pamamantal) ; hindi regular o mabilis na mga tibok ng puso o isang flutter na pakiramdam sa iyong dibdib; bago o lumalala sakit ng dibdib; pagkabigo sa puso (pag-igsi ng paghinga, pamamaga ng bukung-bukong o binti, biglaang pagtaas ng timbang ng 2 pounds sa isang araw o 5 pounds sa isang linggo); hindi pangkaraniwang pagkapagod o pagkalito; abnormal na pagdurugo o pagusugat; naninilaw na balat o mata; mayroong dugo sa iyong ihi o dumi; kaunti o walang ihi; pamamanhid, pangingilig, sakit, o panghihina ng iyong mga braso o binti; o nahimatay. Ang iba, hindi gaanong malubha na mga epekto’y mas malamang na mangyari. Patuloy na kumuha ng hydralazine/hydrochlorothiazide/reserpine at sabihin ito sa iyong doktor kung nakakaranas ka ng malumanay na pagkapagod, pag-aantok, o pagkahilo; sakit ng ulo; pagpapanatili ng tubig (pamamaga ng mga kamay, paa, o bukung-bukong); pagkabalisa, pagkalungkot, o bangungot; pagtatae, pagduwal, pagsusuka, sakit ng tiyan; baradong ilong o isang tuyong bibig; kalamnan kahinaan o cramp; nadagdagan ang gutom, uhaw, o pag-ihi; isang pantal; pagkasensitibo sa sikat ng araw; o kawalan ng lakas o kahirapan sa bulalas. ...

Precaution:

Huwag kumuha ng Ser-Ap-Es nang hindi ka muna nakikipag-usap sa iyong doktor kung ika’y mayroong alerdyi sa mga gamot na mayroong sulfa tulad ng mga sulfa antibiotics; may coronary heart disease o mitral valvular rheumatic heart disease; may sakit na peptic ulcer (ulser sa tiyan); magkaroon ng ulcerative colitis; ay nagdurusa mula sa depression (lalo na kung mayroon kang mga naiisip na pagpapakamatay); ay tumatanggap ng electroconvulsive shock therapy; o kumuha ng isang monoamine oxidase inhibitor (MAOI) tulad ng isocarboxazid, phenelzine, o tranylcypromine sa huling 14 na araw. Bago kumuha ng gamot na ito, sabihin sa iyong doktor kung ika’y mayroong mga gallstones, mayroong sakit sa bato o atay, mayroong diabetes, may gout, mayroong isang collagen vaskular disease tulad ng systemic lupus erythematosus, may pancreatitis, mayroong hika, mayroong anumang uri ng sakit sa puso, mayroon ay nagkaroon ng stroke o isang pansamantala na atake ng ischemic (mini-stroke), magkaroon ng mataas na kolesterol o mataas na antas ng taba sa iyong dugo, o may pulmonary hypertension (isang uri ng sakit sa baga). Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...