Serax


Alphapharm | Serax (Medication)


Desc:

Serax/oxazepam na kabilang sa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na benzodiazepines. Ginagamit ang gamot na ito para gamutin ang mga anxiety disorders o sintomas ng pag-aatras ng alkohol. Maaari ring magamit ang Serax sa mga problema sa pagtulog (insomnya). Ang gamot na ito’y isang de-reseta lamang na gamot at nararapat na inumin gamit ang bibig, tulad ng itinuro ng iyong doktor. Ang dosis ay naka batay sa iyong kondisyong medikal at tugon sa gamot. Huwag dagdagan ang dosis o dalas nang walang payo ng iyong doktor. Ang gamot na ito’y maaaring bumubuo ng ugali at hindi dapat gamitin nang mas mahaba sa 4 na buwan nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang pinaka-karaniwang epekto na maaaring sanhi ng Serax ay: pag-aantok, pagkahilo; amnesya o pagkalimot, problema sa pagtuon bulol magsalita; pamamaga; sakit ng ulo; pantal sa balat; pagduwal, pagsusuka, paninigas ng dumi, hindi regular na mga panregla; o pagkawala ng interes sa sex. Ang mga mas malubhang epekto ay kasama ang: isang reaksiyong alerdyi - pamamantal, pangangati, nahihirapang huminga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; pagkalito; hindi pangkaraniwang pag-uugali sa pagkuha ng peligro, pagbawas ng mga pagsugpo, walang takot sa panganib; hyperactivity, pagkabalisa, poot; guni-guni; nadama ang pakiramdam, nahimatay; jaundice (paninilaw ng balat o mga mata); o mga problema sa pag-ihi. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito ipaalam sa iyong doktor kung ikaw ay alerdye dito, sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Nararapat na sabihin sa iyong doktor kung sakali na ika’y gumagamit ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: sakit sa atay, sakit sa bato, baga o mga problema sa paghinga tulad ng COPD, o sleep apnea), pag-abuso sa droga o alkohol. Dahil ang Serax ay maaaring maging dahilan ng pagkahilo at pag-aantok, kaya huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hangga’t kaya mo na masiguro na ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Limitahan din ang iyong mga inuming nakakalsing o alak. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...