Serentil


Novartis | Serentil (Medication)


Desc:

Ang serentil/mesoridazine ay ginagamit para gamutin ang schizophrenia. Gamitin ito na may kasamang pagkain o gatas kung sakali na ang nababagabag ang tiyan maliban na lang kung ano ang itinuro ng doktor. Ang iyong dosis ay nakabatay sa iyong kondisyon at tugon sa gamot. Gamitin ang gamot na ito nang eksakto base sa inireseta. Huwag dagdagan ang iyong dosis o ihinto ang pag-inom ng gamot na ito nang hindi kumunsulta sa iyong doktor. ...

Side Effect:

Mga malulubhang mga problema sa puso (QTc interval prolongation) ay naganap sa mga pasyente na gumagamit ng mSerentil. Ang pagpapahaba ng QTc ay maaaring magdulot ng madalas na magresulta sa malubhang, bihirang nakamamatay, hindi regular na mga tibok ng puso. Kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko para sa mga mas mahalagang mga detalye. Humingi ng mga panuto tungkol sa kung kailangan mong ihinto ang anumang iba pang mga gamot na nagpapahaba ng QTc na maaaring ginagamit mo upang mabawasan ang peligro ng epektong ito. Ang gamot na ito’y nararapat na gamitin lamang kapag ang paggamot sa iba pang mga gamot ay nabigo. ...

Precaution:

Sa mga bihirang kaso ang Serentil ay nagdulot ng malubhang hindi regular na mga tibok ng puso, at kung minsa’y nagreresulta sa pagkamatay. Huwag kumuha ng mesoridazine kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kundisyon o isang kasaysayan ng mga kundisyong ito: sakit sa puso; isang hindi regular na tibok ng puso o isang kasaysayan ng hindi regular na tibok ng puso; isang kasaysayan ng matagal na agwat ng QT; isang kasaysayan ng pamilya ng congenital long QT syndrome; hypokalemia (mababang antas ng potassium sa iyong dugo); mabagal na tibok ng puso na nangangailangan ng paggamot; o iba pang mga kaguluhan sa tibok ng puso. Ang mga kundisyong ito’y maaaring dagdagan ang panganib ng hindi regular na tibok ng puso, atake sa puso, at pagkamatay habang ginagamit ang mesoridazine. Nararapat na tawagan kaagad ang iyong doktor kung sakali na mayroon kang hindi mapigil na paggalaw ng bibig, dila, pisngi, panga, braso, o binti; lagnat; katigasan ng kalamnan; pagpapawis; hindi regular na pulso; o mabilis o hindi regular na mga tibok ng puso. Mag-ingat kapag nagmamaneho, operating machine, o gumaganap ng iba pang mapanganib na mga aktibidad. Ang gamot na ito’y maaaring maging dahilan ng pagkahilo o pag-aantok. Kung nakakaranas ka ng pagkahilo o pag-aantok, nararapat mong iwasan ang mga aktibidad na ito. ...