Seroquel


AstraZeneca | Seroquel (Medication)


Desc:

Ang Seroque/quetiapine ay ginagamit para sa pagpapagamot ng mga mayroong mga sintomas ng schizophrenia at depression sa mga pasienteng mayroong bipolar disorder. Ginagamit din ang Seroquel nang nag-iisa o kaya ay kasamang iba pang mga gamot para gamutin o maiwasan ang mga yugto ng kahibangan tulad ng pagkabalisa, abnormal na pagkakatuwa o nayayamot na kondisyon. Ang Seroquel ay de-reseta lamang na gamot at nararapat na ito’y inumin gamit ang bibig, mayroon o walang pagkain, dalawa o tatlong beses sa isang araw, o depende sa sinabi ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Ang pinakakaraniwang epekto ng Seroquel ay maaaring maging sanhi ang: pagkahilo, pagka-antok, o panghihina; nanunuyong bibig, baradong ilong, namamagang lalamunan; pagduduwal, pagsusuka, sakit ng tiyan, paninigas ng dumi; malabong paningin, sakit ng ulo, pagkabalisa, pagkaligalig; pamamaga o pagdiskarga ng dibdib; napalampas sa regla; o pagtaas ng timbang. Kung sakali na ang alinman sa mga ito’y nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang mas malubang mha masamang reaksyon ay kasama ang: isang alerdyi - pamamantal, pangangati, nahihirapang huminga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; lagnat, paninigas ng mga kalamnan, pagkalito, pagpapawis, mabilis o hindi pantay na tibok ng puso; biglaang paggalaw ng mga kalamnan na hindi mo makontrol; biglaang pamamanhid o panghihina, lalo na sa isang bahagi ng katawan lamang; biglaang sakit ng ulo, pagkalito, mga problema sa paningin, pagsasalita, o balanse; lagnat, panginginig, sakit ng katawan, sintomas ng trangkaso; puting mga patch o sugat sa loob ng iyong bibig o sa iyong mga labi; nadagdagan ang uhaw, madalas na pag-ihi, labis na gutom, o panghihina; pakiramdam tulad ng maaari kang mahimatay; o pag-ihi ng mas mababa sa dati o hindi man. Kung sakali ay napansin mo ang alinman sa mga ito humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito nararapat na ipaalam sa iyong doktor kung ikaw’y mayroong alerdyi dito, o sa iba pang mga gamot, o kung sakali na ika’y mayroong anumang iba pang mga alerdyi. Sabihin din sa iyong doktor kung sakali na ika’y gumagamit ng iba pang gamot at kung mayroon kang kasaysayan o kung ika’y mayroong alinman sa mga sumusunod na mga kondisyon: sakit sa atay o bato; sakit sa puso, altapresyon, mga problema sa ritmo ng puso; isang kasaysayan ng atake sa puso o stroke; isang kasaysayan ng mababang bilang ng puting selula ng dugo (WBC); isang sakit sa teroydeo; mga seizure o epilepsy; mataas na kolesterol o triglycerides; isang personal o kasaysayan ng pamilya ng diabetes; o problema sa paglunok. Dahil ang Seroquel ay maaaring maging sanhi ng pagkahilo at pag-aantok, huwag magmaneho at gumamit ng mabibigat na makinarya hanggang masiguro mong ligtas mong maisasagawa ang aktibidad na ito. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...