Astemizole


Unknown / Multiple | Astemizole (Medication)


Desc:

Ang Astemizole ay isang antihistamine. Ang mga antihistamine ay nagpipigil sa pagbahing, makating ilong, pangangati at pagtutubig sa mga mata, at ibang sintomas ng alerhiya. Ang Astemizole ay ginagamit upang gamutin ang mga alerhiya, pamamantal (urtikarya), at ibang mga alerdyik na implamasyong kondisyon. ...

Side Effect:

Kung ikaw ay makaranas ng alinman sa mga sumusunod na seryosong epekto, ihinto ang paggamit ng Astemizole at tawagan agad ang iyong doktor o humingin ng emerhensiyang atensyong medikal: reaksyong alerdyi (hirap sa paghina; pagsasara ng lalamuna; pamamaga ng iyong labi, dila, o mukha; o pamamantal); iregular na tibok ng puso; pagkahimatay; o mga sumpong. Ang ibang mga hindi masyadong seryosong epekto ay maaaring mas malamang na mangyari, tulad ng: pagkaantok o pagkahilo; sakit ng ulo; pagkakaba; pagduduwal, pagtatae, o hindi kaginhawagan ng tiyan; tuyong bibig; o tuyong balat o pangangati. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroon ng umiiral na sakit sa puso, bato, o atay, hika o mga problema sa paghina, alerhiya o kasaysayan ng pagkadepende sa gamot. Ang pag-inom ng alak ay dapat na limitahan dahil maaaring mapalubha nito ang mga epekto ng gamot. Ang gamot na ito ay dapat lamang gamitin habang nagbubuntis kung malinaw na kinakailangan. Ang iyong doktor ay dapat na konsultahin muna bago magpasuso. ...