Sertraline


Wyeth | Sertraline (Medication)


Desc:

Ang Sertraline ay ginagamit para gamutin ang mga mayroong depression, obs obsessive-compulsive disorder (nakakaabalang mga kaisipang hindi mawawala at ang pangangailangan na gawin ng paulit-ulit ang ibang mga pagkilos), panic attacks (biglaang, hindi inaasahang pag-atake ng matinding takot at pag-aalala tungkol sa mga pag-atake na ito), posttraumatic stress disorder (nakakaabalang sa mga sintomas ng sikolohikal na nabuo matapos ng isang nakakatakot na karanasan), at social anxiety disorder (matinding takot sa pakikipag-ugnay sa iba o gumaganap sa harap ng iba na nakagagambala sa normal na buhay). Ginagamit din ito para guminhawa ang mga sintomas ng premenstrual dysphoric disorder, kasama dito ang paiba-iba ng nararamdaman, iritabilidad, bloating, at paglambot ng suso. Ang Sertraline ay nasa isang pangkat ng antidepressants na tinatawag na selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs). Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagtaas ng dami ng serotonin, isang natural na sangkap sa utak na tumutulong na magpanatili na ma-balanse ng kaisipan. ...

Side Effect:

Ang Sertraline ay maaaring magdala ng ibang mga epekto. Sabihin sa iyong doktor kung sakali na ang alinman sa mga sintomas na ito’y malubha na o hindi nawala: pagduduwal, pagtatae, paninigas ng dumi, pagsusuka, tuyong bibig, pagutot o pamamaga, pawawalan ng gana sa pagkain, pagbabago ng timbang, pag-aantok, pagkahilo, labis na pagkapagod, sakit ng ulo, pananakit, pagkasunog , o pangingilig sa mga kamay o paa, nerbiyos, hindi mapigilang pag-alog ng isang bahagi ng katawan, namamagang lalamunan, mga pagbabago sa libido o kakayahang sekswal, labis na pagpapawis. Ang ilan sa mga epekto’y maaaring maging malubha. Kung sakali na nakakaranas ka ng alinman sa mga sumusunod na sintomas o sa mga nakalista, nararapat na tumawag ka agad sa iyong doktor: malabong paningin, panaksil, lagnat, pagpapawis, pagkalito, mabilis o hindi regular na tibok ng puso, at matinding paghihigpit ng kalamnan, abnormal na pagdurugo o bruising, guni-guni (nakakakita ng mga bagay o pandinig na tinig na hindi totoo). ...

Precaution:

Bago kumuha ng sertraline nararaoat na sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung sakali na ika’y alerdyi sa sertraline o kung sa iba pang mga gamot. Bago kumuha ng sertraline liquid concentrate, sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang alerdyi ka sa latex. Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung ano ang iba pang mga de-reseta at hindi de-resetang na gamot, bitamina, nutritional supplement, at mga produktong erbal na iyong kinukuha o balak mong kunin. Maaaring kailanganin ng iyong doktor na baguhin ang mga dosis ng iyong mga gamot o subaybayan kang maingat para sa mga posibleng mga epekto sa iyo. Sabihin sa iyong doktor kung sakali na noong kamakailan lamang ay naatake ka sa puso at kung mayroon ka o nagkaroon ka ng mga seizure o sakit sa atay o puso. Dapat sabihin sa din sa iyong doktor kung sakali na ikaw ay buntis, lalo na kung ika’y nasa huling ilang buwan na ng iyong pagbubuntis, o kung balak mong mabuntis o nagpapasuso ng sanggol. Kung nabuntis ka habang kumukuha ng sertraline, nararapat na tawagan ang iyong doktor. Ang Sertraline ay maaaring maging dahilan ng mga problema sa mga bagong silang na sanggol kasunod ng paghahatid kung kinuha ito sa huling mga buwan ng pagbubuntis. Nararapat mong malaman na ang sertraline ay maaaring magdulot ng pangpa-antok sa iyo. Hinid dapat magmaneho ng kotse o magpatakbo ng makinarya hangga’t sigurado ka sa kung paano nakakaapekto sa iyo ang gamot na ito. Tanungin ang iyong doktor tungkol sa ligtas na paggamit ng mga inuming nakalalasing o alak habang ika’y kumukuha ka ng sertraline. ...