Serzone


Bristol-Myers Squibb | Serzone (Medication)


Desc:

Ang Serzone/nefazodone ay isang antidepressant. Ito'y ginagamit para gamutin ang pagkalumbay o depression, kabilang ang mga pangunahing depressive disorder. ...

Side Effect:

Kumuha ng emerhensyang tulong medikal na kung sakali na ika’y mayroong alinman sa mga palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi: pamamantal sa balat o mga pantal na magkakadikit at namumula; nahihirapang huminga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Agad na tawagan ang iyong doktor kung sakali na mayroon kang anumang bago o lumalalang mga sintomas tulad ng: pagbabago ng mood o pag-uugali, pagkabalisa, panic attacks, problema sa pagtulog, o kung sa palagay mo ay mapusok, magagalitin, magulo, mapusok, agresibo, hindi mapakali, hyperactive (sa utak o pisikal), mas nalulumbay, o may iniisip tungkol sa pagpapakamatay o sa pananakit sa iyong sarili. Itigil ang pagkuha ng nefazodone at tawagan ang iyong doktor kaagad kung ika’y mayroong mga malubhang epekto tulad ng: pagduduwal, sakit sa tiyan, pagkawala ng gana sa pagkain, pangangati, madilim na ihi, mga dumi ng kulay na luwad, jaundice (pamumutaw ng balat o mga mata) pagkalito, guni-guni , hindi pangkaraniwang mga pag-iisip o behavior seizure (kombulsyon) pagtayo ng ari ng lalaki na masakit o tumatagal ng 4 na oras o mas matagal na lagnat, panginginig, pananakit ng katawan, sintomas ng trangkaso; o pakiramdam na maaari kang mahimatay. Ang mga hindi gaanong seryosong mga epekto ay maaaring isama: malumanay na pagduduwal, pagtatae, pagkahilo ng pagkadumi, pag-aantok, panghihina, mga problema sa pagtulog (insomnya), nanunuyong bibig, namamagang lalamunan, mga problema sa paningin, sakit ng ulo; o nadagdagan ang gana sa pagkain. ...

Precaution:

Sabihin sa iyong doktor ang lahat ng iba pang mga gamot na iyong ginagamit o iniinom, lalo na ang: buspirone, cyclosporine, digoxin, haloperidol, phenytoin, propranolol, tacrolimus, triazolam, isang mas payat sa dugo tulad ng warfarin, mga gamot na nagpapababa ng kolesterol tulad ng atorvastatin, simvastatin o lovastatin; o kung may iba pa o anumang mga antidepressant tulad ng desipramine o fluoxetine. ...