Simponi


Centocor Ortho Biotech Inc | Simponi (Medication)


Desc:

Ang Simponi/golimumab, na kung saan ay isang tumor nekrosis factor (TNF) blocker na gumagana sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga epekto ng isang sangkap sa katawan na posibleng maging dahilan ng pamamaga. Ang gamot na ito’y ginagamit kasama ng iba pang mga gamot para gamutin ang mga kondisyon tulad ng asrheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, at ankylosing spondylitis. Ang Simponi ay ibinibigay bilang isang iniksyon sa ilalim ng balat (pang-ilalim ng balat) ng isang propesyonal sa pangangalaga ng kalusugan, na itinuro ng iyong doktor. Kung sakali na ito’y gagamitin sa iyong bahay, sundin nang eksakto ang panuto sa tatak. Ang dosis ay nakabatay sa iyong medikal kondisyon at tugon sa paggamot. Huwag dagdagan ang dosis o dalas ng paggamit nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Kadalasan, ang Simponi ay maaaring maging dahilan ng: mga sintomas ng sipon tulad ng baradong ilong, pagbahing, namamagang lalamunan; pagkahilo; o pamumula kung saan mo itinurok ang gamot. Kung ang alinman sa mga ito’y nagpatuloy o lumala, tawagan ang iyong doktor. Ang ilan sa mga mas malubhang epekto ay kasama: reaksiyong alerdyi - pamamantal, pangangati, paghihirap sa paghinga, pagsara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; mga palatandaan ng impeksyon tulad ng: lagnat, pagpapawis, panginginig, pagod na pakiramdam; sakit sa dibdib, pakiramdam ng paghinga; ubo, namamagang lalamunan, ubo ng madugong uhog; sintomas ng trangkaso, sakit sa tiyan, pagtatae; pananakit ng kalamnan, pagbawas ng timbang; pag-igsi ng paghinga na may pamamaga ng iyong mga bukung-bukong o paa; sakit sa dibdib, patuloy na pag-ubo, pag-ubo ng dugo; madaling pasa o pagdurugo, maputlang balat, hindi pangkaraniwang kahinaan; nanlalamig na sugat; nagbabago ang paningin; pamamanhid o pangit na pakiramdam, kahinaan sa iyong mga binti; pagkawala ng gana sa pagkain, madilim na ihi, mga dumi ng kulay na luwad, paninilaw ng balat o mga mata; magkasamang sakit o pamamaga ng lagnat, namamagang mga glandula, pananakit ng kalamnan, pagduwal, pagsusuka, pananakit ng dibdib, hindi pangkaraniwang pag-iisip o pag-uugali, at/o pag-agaw (kombulsyon); o hindi maayos na kulay ng balat, mga pulang tuldok, o isang pantal na balat na hugis paru-paro sa iyong pisngi at ilong. Kung sakali na napansin mo ang alinman sa mga epektong ito nararapat na humingi kaagad ng tulong medikal. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito nararapat na ipaalam sa iyong doktor kung sakali na ika’y mayroong alerdyi dito, o sa iba pang mga gamot, o kung mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Sabihin din sa iyong doktor kung sakali na gumagamit ka ng iba pang gamot at kung mayroon ka o mayroon kang alinman sa mga sumusunod na kondisyon: rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, at ankylosing spondylitis, isang aktibo o kamakailang impeksyon tulad ng tuberculosis, hepatitis B, congestive heart failure, lupus, diabetes, cancer, HIV, o isang mahinang immune system, maraming sclerosis. Huwag tumanggap ng isang live na bakuna habang ginagamot ka kay Simponi. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...