Simulect


Novartis | Simulect (Medication)


Desc:

Ang simulect/basiliximab ay ginagamit kasama ng iba pang mga gamot para maiwasan ang pagtanggi ng organo pagkatapos ng isang kidney transplant. ...

Side Effect:

Mayroong iilang mga epekto na maaaring mangyari pagkatapos gamitin ang gamot na ito tulad ng: pagduduwal, pananakit ng tiyan, pagtatae, paninigas ng dumi, o sakit/pamumula sa lugar ng pag-iiniksyon. Ang paggamit ng gamot na ito’y nakakaapekto sa immune system at maaari itong tumungo sa mas mataas na peligro ng impeksyon o ilang mga uri ng cancer. Sabihin agad sa iyong doktor kung sakali na mayroon kang anumang mga malulubhang epekto, kabilang ang sumusnod: lagnat, panghihina, namamagang mga glandula, pagpapawis sa gabi, hindi pangkaraniwang bukol, paulit-ulit na pag-ubo/namamagang lalamunan, mga sugat sa paligid ng bibig/maselang bahagi ng katawan, sakit na may pag-ihi, pagbabago ng paningin, hindi maipaliwanag na bigat pagkawala. Ang isang malubhang reaksyon ng alerdyi sa gamot na ito’y bihira lamang. Gayunpaman, agad na kumuha ng tulong na medikal kung napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi, kasama ang: pantal, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, hindi pangkaraniwang mabilis na tibok ng puso, pagbahin, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Hindi ka dapat gumamit ng basiliximab kung ika’y mayroong alerdye rito. Bago mo matanggap ang gamot na ito, nararapat na sabihin sa iyong doktor kung sakali na mayroon kang cancer, diabetes, mataas na kolesterol, o mataas o mababang antas ng potasa sa iyong dugo. Ang gamot na ito’y maaaring magpababa ng mga selula ng dugo na makakatulong sa iyong katawan na labanan ang mga impeksyon at matulungan ang iyong pamumuo ng dugo. Maaaring kailanganing masuri ang iyong dugo nang mas madalas. Iwasang lumapit sa mga taong mayroong sakit o may impeksyon. Iwasan ang mga aktibidad na maaaring dagdagan ang iyong peligro ng pinsala sa dumudugo. Nararapat na sabihin sa iyong doktor kaagad kung sakali ay nagkakaroon ka ng mga sintomas ng impeksyon. Kumuha ng emerhensiyang tulong na medikal kung ika’y mayroong alinman sa mga palatandaan ng isang reaksiyong alerdyi: mga pantal; mahirap paghinga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. ...