Simvastatin and ezetimibe


Merck & Co. | Simvastatin and ezetimibe (Medication)


Desc:

Ang Simvastatin at ezetimibe na combinasyon ay ginagamit para sa pagbabawas ng kalahatang kolesterol, LDL kolesterol at triglycerides, at pagtaas ng HDL kolesterol. Ginagamit ito kasabay ang ilan sa mga pagbabago sa pamumuhay (diyeta, pagbabawas ng timbang, ehersisyo) para mabawasan ang dami ng kolesterol (isang sangkap na tulad ng taba) at iba pang mga tabang mga sangkap sa dugo. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagiiwas sa pagsipsip ng kolesterol sa ating bituka. ...

Side Effect:

Ihambing sa iyong doktor kung sakali na ang alinman sa mga pinakakaraniwang mga epekto na ito’y mananatili o nakakaabala tuwing gumagamit ng Ezetimibe / Simvastatin: pagdudumi; sakit ng ulo; sintomas ng impeksyon sa itaas na respiratory tract (hal. malumanay na ubo o namamagang lalamunan, barado o matubig na ilong, pagbahing). Nararapat na humingi kaagad ng medikal na atensiyon kung sakali na ang alinman sa mga malubhang epekto na naganap tuwing ginagamit ang Ezetimibe/Simvastatin: malubhang reaksiyong alerhiya (pamamantal; pangangati; pamamaga ng bibig, mukha, labi, lalamunan, o dila hindi pangkaraniwang pamamalat; nahihirapang huminga o paglunok; paninikip ng dibdib); mga problema sa paghinga (hal. , patuloy na pag-ubo, paghinga); karamdamang nasusunog, pamamanhid, o tingling; pagiba sa dami ng ihi; pagkalito; nabawasan ang sekswal na kakayahan; pagkalungkot; mahirap o masakit na pag-ihi; pagkahilo; lagnat, panginginig, o paulit-ulit na pamamaga ng iyong lalamunan; hindi regular na pag-tibok ng puso; sakit sa kasukasuan; mga problema sa pagalala; pananakit ng mga kalamnan, pananakit, o nanghihinang mga kalamnan (mayroon o walang lagnat at pagod); namumula, namamaga, o nagbabalat ng balat; matinding pananakit ng tiyan o likod (mayroon o walang pagduwal o pagsusuka); pamamaga ng mga kamay, bukung-bukong, o paa; sintomas ng mga problema sa atay (hal. , madilim na ihi, pagkawalan ng gana kumain, maputla na dumi ng tao, matinding panananakit ng tiyan, pamumutla ng balat o mga mata); problema sa pagtulog; hindi pangkaraniwang mga pasa o pagdurugo; hindi pangkaraniwang pagkapagod o kahinaan; pagsusuka. ...

Precaution:

Kung ika’y buntis, ang paggamit ng gamot na ito habang ikaw ay buntis ay maaaring magdala ng pinsala sa iyong hindi pa isinisilang na sanggol. Gumamit ng isang mabisang birth control para hindi mabuntis. Kung sa palagay mo na ika’y nabuntis habang ginagamit ang gamot na ito, nararapat na sabihin kaagad ito sa iyong doktor. Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anu-ano ang mga de-reseta at hindi de-resetang mga gamot, bitamina, nutritional supplement, at mga produktong erbal ang iyong iniinom. Sabihin sa iyong doktor kung sakali na mayroon kang kasaysayan o mayroon kang sakit sa atay. ...