Sinemet CR


Bristol-Myers Squibb | Sinemet CR (Medication)


Desc:

Ang Sinemet CR/levodopa at carbidopa ay ginagamit par gamutin ang mga sintomas ng sakit na Parkinson o mga sintomas tulad ng Parkinson (hal. , panginginig, paninigas, nahihirapang gumalaw). Ang sakit na Parkinson’s ay oinaghihinalaang sanhi ng napaka-konti na isang natural na nagaganap na sangkap (dopamine) sa utak. Ang Levodopa ay nagpapabago ng dopamine sa utak, na tumutulong upang makontrol ang paggalaw. Inumin ang gamot na ito sa gamit ang iyong bibig ng may kasamang pagkain, karaniwang pag inom nito ay 2 hanggang 3 beses sa isang araw o tulad ng habilin ng iyong doktor. Ang mga dosis ay karaniwang iniinom sa 4 hanggang 8 na oras ang agwat habang gising. Kung sakali na ikaw ay lumilipat mula sa agarang paglabas ng levodopa/carbidopa sa produktong ito, puwedeng dagdagan ng iyong doktor ang iyong dosis ng gamot na ito para makuha ang parehong tugon. ...

Side Effect:

Pagkahilo, pagduwal, pagsusuka, problema sa pagtulog, at sakit ng ulo ay puwedeing mangyari. Kung sakali na ang alinman sa mga epektong ito ay mananatili o kung sakali ay lumala, ipagbigay-alam kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Ang gamot na ito’y puwedeng maging dahilan ng iyong ihi, pawis o laway na maging pula, kayumanggi, o itim. Hindi ito nakakasama, pero ang iyong mga damit ay maaaring mag-iba ang kulay. Nararapat na sabihin agad sa iyong doktor kung sakali na ang alinman sa mga hindi malamang na mangyari pero isang malubhang epekto ay nangyari tulad ng: labis na nadagdagan ang pagkurap ng mata/twitching, hindi regular na tibok ng puso, nahimatay, pagbabago ng kaisipan/kalooban (hal. pagkalito, pagkalungkot, guni-guni, pag-iisip na magpapakamatay), paglala ng hindi kilalang paggalaw/pasma. Nararapat na humingi ng agarang atensyong medikal kung sakali na ang alinman sa mga bihirang pero napaka-lubhang mga epekto na naganap: sakit sa dibdib, mga seizure, pagsusuka na mukhang mga butil ng kape, mga itim/tarong na dumi ng tao. Ang biglaang pagtigil o pagbawas ng dosis ng gamot na ito’y puwedeng bihirang maging sanhi ng isang malubhang (minsan nakamamatay) na kondisyon (neuroleptic malignant syndrome). Nararapat na humingi ng agarang atensyong medikal kung sakali na ang alinman sa mga bihirang ngunit napaka lubhang epekto na naganap: mabilis/mababaw na paghinga, pagkalito, matinding pagkahilo/nahimatay, mataas na lagnat, hindi pangkaraniwang paninigas ng kalamnan, hindi pangkaraniwang pagpapawis. Para sa mga kalalakihan, sa hindi malamang na kaganapan mayroon kang isang masakit o matagal na pagtayo ng iyong ari (tumatagal ng higit sa 4 na oras), nararapat na itigil ang paggamit ng gamot na ito at humingi ng agarang medikal na atensyon o permanenteng mga problema ay maaaring mangyari. Ang isang napaka-lubhang reaksyon ng alerdyi ay malamang na hindi mangyari, pero nararapat na humingi ng agarang medikal na atensyon kung sakali na mangyari ito. Kasama sa mga sintomas ng isang maubhang reaksiyong alerdyi ang: pamamantal, pangangati / pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, problema sa paghinga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi sa carbidopa o levodopa; o kung sakali na mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Ang produktong ito ay posibleng maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Nararapat na kausapin ang iyong parmasyutiko para sa higit pang mga detalye. Ang gamot na ito’y hindi dapat gamitin kung sakali na mayroon kang ilang mga kondisyong medikal. Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat na kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na mayroon kang: ilang problema sa mata (glaucoma sa makitid na anggulo). Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na kung may kasaysayan ka ng: mga karamdaman sa pagdurugo, mga problema sa paghinga (hal. , hika, empysema), ilang problema sa mata (malapad na anggulo na glaucoma), mga problema sa puso o daluyan ng daluyan (hal. , Arrhythmias, atake sa puso, angina), sakit sa bato. ...