Sinequan


Pfizer | Sinequan (Medication)


Desc:

Ang Sinequan/doxepin ay ginagamit para gamutin ang mga sintomas ng depression o pagkalumbay at/o pagkabalisa o anxiety na nauugnay sa alkoholismo, kondisyong psychiatric, o kundisyong manic-depressive. ...

Side Effect:

Nararapat na kumuha ng emerhensyag medikal na tulong kung sakali na mayroon kang alinman sa mga sintomas ng isang reaksiyong alerdyi: pamamantal; nahihirapang huminga; pamamaga ng iyong mukha, labi, dila, o lalamunan. Nararapat na iulat agad ang anumang mga bago o lumalalang sintomas sa iyong doktor, tulad ng: pagbabago ng mood o pag-uugali, pagkabalisa, panic attacls, nahihirapan sa pagtulog, o kung sa palagay mo’y mapusok, magagalitin, magulo, mapusok, agresibo, hindi mapakali, hyperactive (itak o pisikal), higit pa nalulumbay, o mga iniisip na pagpapakamatay o pananakit sa iyong sarili. Tawagan kaagad ang iyong doktor kung sakali na mayroon kang alinman sa mga malubhang mga epekto na ito: mabilis na rate ng puso, pagkalito, guni-guni, hindi pangkaraniwang pag-iisip, pag-aagaw (kombulsyon) madaling magka-pasa, hindi pangkaraniwang pagdurugo (ilong, bibig, puki, o tumbong), lila o pulang mga punto mga spot sa ilalim ng iyong balat, pakiramdam tulad ng maaari kang pumasa sa hindi mapakali na kusang paggalaw ng kalamnan sa iyong mga mata, dila, panga, o leeg panginginig o hindi mapigil ang pag-alog ng pag-ihi na mas mababa kaysa sa karaniwan o hindi talaga; o matinding uhaw na may kasamang pananakit ng ulo, pagduduwal, pagsusuka, at kahinaan ay maaaring isama ang hindi gaanong malubhang mga epekto nito ay: pakiramdam ng pagkahilo, antok, o pagod na pagduwal, pagsusuka, pagtatae, paninigas ng dumi, pagkawalan ng gana kumain, nanunuyong bibig, pagdami ng pawis, pagtaas ng timbang, kawalan ng koordinasyon, pamamanhid o pangit na pakiramdam, malabo ang paningin, sakit ng ulo, pag-ring sa iyong tainga, banayad na pantal sa balat o pangangati, nabawasan ang libido o pamamaga ng dibdib (sa mga lalaki). ...

Precaution:

Ang gamot na para sa sipon o alerdyi, mga gamot na nagpapakalma, gamot para sa narcotic pain, mga gamot na pang patulog, mga nagpapa-relaks ng mga kalamnan, at gamot para sa mga seizure o pagkabalisa ay posibleng magdagdag sa antok na dala ng doxepin. Nararapat na sabihin sa iyong doktor kung sakali na mayroon kang regular na ginagamit sa alinman sa mga gamot na ito, o anumang iba pang antidepressant. Bago kumuha ng doxepin, sabihin sa iyong doktor kung sakali na gumamit ka ng isang SSRI antidepressant sa nakaraang 5 linggo, gaya ng citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine o sertraline. Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa lahat ng iba pang mga gamot na iyong ginagamit, lalo na: cimetidine, tolazamide, mga gamot sa ritmo ng puso tulad ng flecainin, propafenone o quinidine o phenothiazine, gaya ng chlorpromazine, fluphenazine, perphenazine, prochlorperazine, promethazine. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...