Singulair


Merck & Co. | Singulair (Medication)


Desc:

Ang Singulair/omntelukast, ay kasama ang nasa isang pangkat ng mga gamot na ating tinatawag na leukotriene inhibitors na gumagana sa pamamagitan ng pagharang sa mga kemikal na inilalabas ng iyong katawan tuwing ika’y huminga ng isang alerdyen tulad ng polen. Ang gamot na ito’y ginagamit para maiwasan ang mga pag-atake ng hika, para maiwasan ang ehersisyo na sapilitan bronchospasm, para gamutin ang mga sintomas pang-buong taong (pangmatagalan) na mga alerdyi, para gamutin ang mga sintomas ng mga pana-panahong alerdyi. Inumin ang gamot na ito gamit ang iyong bibig, na mayroong kasamang pagkain o wala, tulad ng itinuro ng iyong doktor para sa iyong kondisyon. Ang dosis ay naka-batay sa iyong medikal na kondisyong at iyong tugon sa paggamot. Hindi dapat na dagdagan ang dosis o ang dalas ng paginom nang walang payo ng iyong doktor. ...

Side Effect:

Iilan sa mga kinakailangang epekto nito, ang Singulair ay puwedeng maging dahilan ng malubhang epekto tulad ng: reaksiyong alerdyi - pamamantal, pangangati, nahihirapang huminga, pagsasara ng lalamunan, pamamaga ng mga labi, dila, o mukha, o mga pantal; pantal sa balat, pagkaroon ng mga pasa, matinding tingling, pamamanhid, pananakit, panghihina ng mga kalamnan; pagbabago ng nararamdaman o pag-uugali, pagkabalisa, pagkalungkot, o nag-iisip na pagpapakamatay o pananakit sa iyong sarili; nanginginig; matinding sakit sa sinus, pamamaga, o pangangati o lumalalang mga sintomas ng hika. Kung sakali na napansin mo ang alinman sa mga ito nararapat na humingi kaagad ng medikal na tulong. Ang mas karaniwan at hindi gaanong malubgang mga epekto ay kinabibilangan ng: sakit ng ulo; sakit ng tiyan, heartburn, sira ang tiyan, pagduduwal, pagtatae; masakit na ngipin; pagod na pakiramdam; lagnat, baradong ilong, namamagang lalamunan, ubo, pamamalat; o banayad na pantal. Kung sakali na ang alinman sa mga ito’y nagpatuloy pa o ito’y lumala, nararapat na tawagan ang iyong doktor. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito nararapat na ipaalam sa iyong doktor kung sakali na ikaw ay mayroong alerdyi dito, o sa iba pang mga gamot, o kung sakali na mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Dapat na sabihin din sa iyong doktor kung ika’y gumagamit ng iba pang mga gamot at kung ika’y mayroong iba pang sakit o karamdaman, lalo na kung ika’y may sakit sa atay. Huwag gumamit ng Singulair para gamutin ang isang atake sa hika na nagsimula na dahil wala itong bisang sapat para mabawi ang iyong mga sintomas. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...