Atamet


Elan Pharmaceuticals | Atamet (Medication)


Desc:

Ang Atamet ay isang kombinasyong medikasyon ng carbidopa at levodopa, ginagamit upang gamutin ang mga sintomas ng Parkinson tulad ng katigasan ng kalamnan, mga pangangatog, pulikat, at mahinang control sa kalamnan. Ang medikasyong ito ay ginagamit rin upang gamutin ang mga sintomas ng Parkinson tulad ng pagkalason sa karbon monoksid o mangganeso. Ang ledovopa ay ginagawang kemikal na tinatawag na dopamine (DOE pa meen) sa utak. Ang mga sintomas ng sakit na Parkinson ay maaaring maging sanhi ng mga mababang lebel ng dopamine sa utak. Ang carbidopa ay tumutulong sa pagpipigil sa pagtunaw ng lebodopa bago nito marating ang utak ang makaapekto. ...

Side Effect:

Ang mga epekto ng paggamit ng gamot na ito ay maaaring may kasamang: pagkahilo, pagduduwal, pagsusuka, hirap sa pagtulog, at sakit ng ulo ay maaaring mangyari, ang medikasyong ito ay maaaring magsanhi sa iyong ihi, pawis, laway na maging pula, kayumanggi, o itim. Ito ay hindi mapanganib, ngunit ang iyong mga damit ay maaaring mag-iba ang kulay. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga hindi malamang ngunit seryosong epektong ito ang mangyari: sobrang dumaming pagkindat/pagkibit ng mata, iregular na tibok ng puso, pagkahimatay, mga pagbabago sa kaisipan/kalooban (halimbawa, pagkalito, depresyon, mga halusinasyon, pag-iisip ng pagpapakamatay), lumalalang hindi boluntaryong paggalaw/pulikat. Sabihin agad sa iyong doktor kung alinman sa mga madalang ngunit napakaseryosong epekto ito ang mangyari: madaling pagpapasa/pagdurugo, mga senyales ng inpeksyon (halimbawa, lagnat, tumatagal na pamamaga ng lalamunan), pagtusok-tusok ng mga kamay/paa, mga pagbabago sa paningin (halimbawa, malabo/dobleng paningin). Humingi ng agarang atensyong medikal kung alinman sa mga madalang ngunit napakaseryosong epekto ang mangyari: sakit ng dibdib, mga sumpong, sukang parang kapeng durog, itim/mahirap ilabas na dumi. ...

Precaution:

Kung ikaw ay umiinom na ng levodopa, dapat mong ihinto ang pag-inom ng ito sa 12 oras man lamang bago mo simulan ang paggamit ng carbidopa at levonopa. Ang medikasyon gito ay maaaring gawin kang makatulog habang normal na pang-araw na gawain tulad ng pagtatrabaho, pagsasalita, pagkain, o pagmamaneho. Maaaring ikaw ay biglang makatulog, kahit na pagkatapos makaramdam ng pagiging alerto. Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay mayroong kahit anong problema sa pagkaantok sa umaga. Maaaring tumaas ang iyong anyayang pansekswal, hindi pangkaraniwang ganyak na sumugal, o ibang matinding anyaya habang gumagamit ng medikasyong ito. Kausapin ang iyong doktor kung sa palagay mo ay mayroon kang matindi o hindi pangkaraniwang paanyaya habang gumagamit ng carbidopa at levonopa. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. ...