Sitagliptin


Janssen Pharmaceutica | Sitagliptin (Medication)


Desc:

Ang sitagliptin ay ginagamit kasama ng pagdiyeta at pag-eehersisyo at kung minsan ay mayroong kasabay ang iba pang mga gamot para mapababa ang antas ng asukal sa dugo sa mga pasyenteng mayroong type 2 diabetes (kondisyon ito kung saan napaka-taas ng antas ng asukal sa dugo dahil ang katawan ay hindi masyado gumagawa o gumagamit ng insulin nang normal). Ang Sitagliptin ay nasa isang pangkat ng mga gamot na tinatawag na dipeptidyl peptidase-4 inhibitors. Gumagana ito sa pamamagitan ng pagpapataas ng dami ng ilang mga likas na sangkap na nagpapababa ng asukal sa dugo kapag ito ay mataas. ...

Side Effect:

Ang Sitagliptin ay puwedeng magkaroon ng mga epekto sa iyo. Nararapat na sabihin sa iyong doktor kung ang alinman sa mga sintomas na ito ay nagpatuloy pa o kung sakali na hindi nawala: barado o makating nose, namamagang lalamunan, sakit ng ulo, pagtatae. Ang iilan sa mga epekto’y maaaring maging malubha. Kung sakali na nakakaranas ka ng alinman sa mga sintomas na ito, nararapat na tumawag kaagad sa iyong doktor: patuloy na pananakit na nagsisimula sa gawing kaliwang itaas o gitna ng tiyan pero ito’y maaaring kumalat sa likod, pagduwal, pagsusuka, pagkawalan ng gana sa kumain. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; sa sitagliptin o anumang iba pang mga gamot. Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko kung anu-anong mga de-reseta at hindi de-resetang mga gamot, bitamina, nutritional supplement, at mga produktong erbal ang iyong kinukuha o balak mong kunin. Dapat na sabihin sa iyong doktor kung sakali na ikaw ay uminom o nakainom ng maraming alkohol at kung mayroon ka o nagkaroon ng diabetes, diabetic ketoacidosis (isang seryosong kondisyon na maaaring maganap kapag masyadong mataas ang asukal sa dugo), mga gallstones, pancreatitis (pamamaga ng pancreas), mataas na antas ng triglycerides (mataba na sangkap) sa iyong dugo, o sakit sa bato. Sabihin sa iyong doktor kung sakali na ikaw ay buntis, o plano mong mabuntis, o ikaw ay nagpapasuso sa saggol. Kung sakali na ikaw ay nabuntis habang kumukuha ng sitagliptin, nararapat na tawagan ang iyong doktor. Kung sakali na magkakaroon ka ng operasyon, kabilang dito ang mga pag-opera sa ngipin, sabihin sa doktor o dentista na kumukuha ka ng sitagliptin. Nararapat na kausapin ang iyong doktor tungkol sa kung ano ang dapat mong gawin kung nasaktan ka o kung nagkakaroon ka ng lagnat o impeksyon. Ang mga kundisyong ito’y puwedeng makaapekto sa iyong antas ng asukal sa dugo. Kausapin ang iyong doktor tungkol sa mga sintomas ng mataas at mababang asukal sa dugo at iba pang mga komplikasyon ng diabetes, kung ano ang gagawin kung sakali na ika’y magkakaroon ka ng mga sintomas na ito, at kung paano mo puwedeng maiiwasan ang mga kondisyong ito. ...