Skelaxin


King Pharmaceuticals | Skelaxin (Medication)


Desc:

Ang Skelaxin/metaxalone ay ginagamit para gamutin ang mga spasms/sakit sa mga kalamnan. Madalas itong ginagamit kasama ang pag papahinga, pisikal na therapy, at iba pang paggamot. ...

Side Effect:

Ang mga karaniwang mga epekto ay madalas na nanatili o nagiging nakakaabala kapag gumagamit ng Skelaxin: pagkahilo; pag-kantok; sakit ng ulo; pagkamayamutin; pagduduwal; pagkakaba; pananakit ng tiyan; pagsusuka. Nararapat na humingi kaagad ng atensyong medikal kung sakali na ang alinman sa mga epektong malubha na ito ay nangyayari tuwing gumagamit ng Skelaxin: malubhang reaksiyong alerhiya (pamamantal; nangangati; nahihirapang huinga; paninikip ng dibdib; pamamaga ng bibig, mukha, labi, o dila); lagnat, panginginig, o namamagang lalamunan; hindi pangkaraniwang o matinding pagod o panghihina; naninilaw ng balat o mga mata. ...

Precaution:

Bago kumuha ng metaxalone, nararapat na iyong ipaalam sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay mayroong alerdyi dito; o kung sakali na mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Ang produktong ito’y maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na maaaring maging dahilan ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Bago gamitin ang gamot na ito, sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo na sa: sakit sa atay, sakit sa bato, anemia, mga seizure. Ang gamot na ito’y maaaring sanhi ng pagkahilo o pag-aantok. Hindi dapat magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa natitiyak mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Iwasan ang mga inuming nakalalasing. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...