Slo - Bid


Merck & Co. | Slo - Bid (Medication)


Desc:

Ang Slo - Bid/theophylline ay ginagamit para gamutin at iwasan ang wheezing at mga problema sa paghinga na dulot ng patuloy na sakit sa baga (hal. , hika, empysema, chronic na brongkitis). Ang gamot na ito’y kasama sa isang klase ng mga gamot na alam natin bilang xanthines. Ito’y gumagana sa mga daanan ng hangin sa pamamagitan ng pagpapakalma na mga kalamnan, pagbubukas ng mga daanan ng hangin para mapabuti ang paghinga, at pagbawas ng tugon ng baga sa mga nanggagalit. Ang pagkontrol sa mga sintomas ng mga problema sa paghinga ay puwedeng mabawasan ang oras na nawala mula sa trabaho o paaralan. ...

Side Effect:

Pananakit ng tiyan/pamumulikat, pagduduwal, pagsusuka, pagtatae, pagkawalan ng gana kumain, sakit ng ulo, problema sa pagtulog, pagkamayamutin, hindi mapakali, pagkaba, pag-alog, pamumula, at pagdami ng pag-ihi ay puwedeng mangyari. Kung sakali na ang alinman sa mga epektong ito’y mananatili o kung sakali na lumala, nararapat na sabihin kaagad ito sa iyong doktor o parmasyutiko. Nararapat din sabihin agad sa iyong doktor kung sakali na ang anuman sa mga hindi malamang ngunit malubhang mga epekto na naganap: pagkalito, pagkahilo, pagbabago sa kaisipan/kalooban, pangingibot ng kalamnan/sakit/palalambot, panghihina, mabilis na paghinga. Nararapat na sabihin agad sa iyong doktor kung sakali na ang alinman sa mga bihira pero napaka-lubhang mga epekto ay naganap: nahimatay, mabilis/mabagal/hindi regular na tibok ng puso, pagsusuka na parang mga butil ng kape, madilim/malunay na mga dumi ng tao, mga seizure. Ang isang napaka-lubhang reaksyong alerdyi sa gamot na ito’y bihira lamang. Ngunit, nararapat na humingi ng agarang atensyong medikal kung sakali na napansin mo ang anumang mga sintomas ng isang malubhang mga reaksiyong alerdyi, kabilang ang: pamamantal, pamumula/pagkakaroon ng mga kaliskis na balat, pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, nahihirapang huminga. ...

Precaution:

Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat nasabihin sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na ikaw ay alerdyi dito; o sa theobromine o caffeine; o kung sakali na mayroon kang anumang iba pang mga alerdyi. Ang produktong ito’y maaaring maglaman ng mga hindi aktibong sangkap, na posibleng maging sanhi ng mga reaksiyong alerdyi o iba pang mga problema. Bago gamitin ang gamot na ito, nararapat na sabihin sa iyong doktor o parmasyutiko ang iyong medikal na kasaysayan, lalo na kung ika’y: diabetes, mga problema sa puso (hal. , congestive heart failure, irregular heartbeat), isang tiyak na sakit sa paghinga (cystic fibrosis), glaucoma, altapresyon, sakit sa bato, sakit sa atay (hal. , cirrhosis), mga seizure, tiyan/bituka ulser, sakit sa teroydeo. Ang gamot na ito ay puwedeng magpahilo sa iyo. Hindi dapat magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagiging alerto hanggang sa natitiyak mong ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad. Limitahan ang pag inom ng mga inuming nakalalasing. Kung sakali na nagkakaroon ka ng mga sintomas na tulad ng lagnat/trangkaso habang ika’y kumukuha ng gamot na ito, nararapat na sabihin ito kaagad sa iyong doktor. Ang dosis ng iyong gamot ay maaaring nararapat na isaayos. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...