Slo - Niacin


Upsher-Smith Laboratories | Slo - Niacin (Medication)


Desc:

Ang Slo-Niacin/niacin ay maaaring magamit para mas mapabuti ang kolesterol at babaan ang antas ng taba (triglycerides) sa dugo sa ilalim lamang ng pangangalaga ng iyong doktor. Ito ay kadalasang ginagamit pagkatapos ng mga paggagamot na hindi gamot ay hindi pa naging matagumpay sa pagbaba ng kolesterol (hal. , pagbabago ng diyeta, pagdami ng ehersisyo, pagbabawas ng timbang kung ika’y sobra sa timbang). ...

Side Effect:

Ang isang napaka-lubhang reaksyong alerdyi sa gamot na ito’y malamang na hindi, pero nararapat na humingi ng agarang medikal na atensyon kung sakali na mangyari ito. Ang mga sintomas ng isang malubhang reaksiyong alerdyi ay maaaring kabilang ang mga sumusunod: pamamantal, paulit-ulit na pangangati/pamamaga (lalo na sa mukha/dila/lalamunan), matinding pagkahilo, paghinga. Nararapat na sabihin agad sa iyong doktor kung sakali na ang alinman sa mga bihirang pero napaka-luhang epekto’y nagaganap: matinding sakit sa tiyan/abs, itim/malata na mga dumi ng tao, madaling pagsusugat/pagdurugo, hindi maipaliwanag na pananakit ng kalamnan/ kahinaan, at iba pa , at pagtatae ay maaari ding mangyari. Kung sakali na ang alinman sa mga epektong ito’y mananatili o kung sakalu na lumala, nararapat na sabihin ito kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Ang pamumula/pag-init sa mukha at leeg, sakit ng ulo, pangangati, pagkasunog, pagpapawis, panginginig, o pagkibot ay maaaring mangyari sa loob ng 20 minuto hanggang sa 4 na oras sa pag-inom ng gamot na ito. Ang flushing ay puwedeng magpatuloy pa ng iilang oras. ...

Precaution:

Kung sakali na mayroon kang alinman sa mga sumusunod na problema sa kalusugan, kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko bago simulan ang pag gamit sa produktong ito: paggamit ng alkohol, kasaysayan ng mga problema sa dugo (hal. , mababang platelet), diabetes, sakit sa gallbladder, glaucoma, gout, sakit sa puso (hal. , kamakailang atake sa puso, hindi matatag na angina), sakit sa bato, at iba pa. Bago mo gamitin ang produktong ito, nararapat na kumunsulta sa iyong doktor o parmasyutiko kung sakali na mayroon kang: napakababang presyon ng dugo, kasalukuyang sakit sa atay, pagtaas ng mga enzyme sa atay, kasalukuyang ulser, kasalukuyang pagdurugo. Bago ikaw ay operahan, sabihin sa iyong doktor o dentista na kumukuha ka ng gamot na ito. Ang gamot na ito’y puwedeng makapag-pahilo sa iyo. Huwag magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagiging alerto hanggang sa nasisigurado mong ligtas mong maisasagawa ang mga aktibidad na ito. Limitahan ang mga inuming nakalalasing habang iniinom ito. ...