Sodium polystyrene sulfonate - powder


Sanofi-Aventis | Sodium polystyrene sulfonate - powder (Medication)


Desc:

Ang gamot na ito’y ginagamit para gamutin ang matataas na antas ng potassium sa iyong dugo. Ang sobrang potassium sa iyong dugo ay posibleng maging dahilan ng mga problema sa ritmo ng iyong puso. Ang sodium polystyrene sulfonate ay gumagana sa paraang pagtulong sa iyong katawan na bawasan at tanggalin ang mga sobrang potassium sa iyong katawan. Gamitin ang gamot na ito sa gamit ang iyong bibig, o gamitin ito nang diretso gaya ng panuto ng iyong doktor. Para maghanda ng likidong suspensyon, nararapat na maingat na sukatin ang iniresetang dosis ng pulbos at ihalo ito sa tamang iniresetang dami ng tubig o sa syrup na may lasa ayon sa itinuro. ...

Side Effect:

Mayroong iilang mga epekto na posibelng mangyari pagkatapos gamitin ang gamot na ito gaya ng mga sumusunod: pagkawalan ng gana sa kumain, pagduduwal, pagsusuka, o paninigas ng dumi. Ang pagdudumi ay posibleng mangyari nang mas madalas. Kung ang alinman sa mga epektong ito’y mananatili o lumala, nararapat na sabihin kaagad sa iyong doktor o parmasyutiko. Para maiwasan ang paninigas ng dumi, nararapat na mapanatili ang sapat na diyeta na matas sa fiber, uminom ng maraming tubig, at magehersisyo, maliban na lamang kung itinuro ng iyong doktor. Ang iilang mga pampurga ay hindi dapat iniinom ng kasabay ng paginom ng gamot na ito. Nararapat na sabihin agad sa iyong doktor kung sakali na ang alinman sa mga hindi malamang pero malubhang epekto ay nagaganap: nanghihina/namumulikat ang mga kalamnan, hindi regular na pag-tibok ng puso, mga pagbabago sa kaisipan/kalooban (katulad ng pagiging mayamutin, pagkalito, pinabagal na pag-iisip), pamamaga ng mga kamay/bukung-bukong/paa. Nararapat na humingi ng agarang medikal na atensyon kung sakali na ang alinman sa mga bihirang pero mga malubhang mga epekto ng gamot ay naganap: matinding pagkadumi, pamamaga/pagbubukol/pananakit ng tiyan/abs, maitim/madugong dumi ng tao, pagsusuka na parang mga butil ng kape, kawalan ng kakayahang ilipat ang iyong mga kalamnan (pagkalumpo), mga seizure. Bihira lamang ang isang napakalubhang reaksyong alerdyi sa gamot na ito. ...

Precaution:

Nararapat na sabihin sa iyong doktor kung sakali na mayroon kang isang hadlang sa bituka, mababang antas ng potassium sa dugo, sakit sa puso o altapresyon, congestive heart failure, edema (pagtaas ng timbang sa tubig), sakit sa bato, o kung ikaw’y nasubukang o sa isang mababang asin pagkain. Sa isang emerhensyang sitwasyon, baka hindi posible na bago ka magamot ng sodium polystyrene sulfonate para sabihin sa iyong mga medikal na tagapag-alaga tungkol sa anumang mga kondisyong pangkalusugan na ika’y mayroon o kung ikaw sakali na ika’y buntis o nagpapasuso ng sanggol. Pero, nararapat na tiyakin na ang sinumang doktor ang nagaalaga habang ika’y nagbubuntis o sa iyong sanggol ay alam na ika’y tumatanggap ng gamot na ito. Nararapat na sabihin kaagad sa iyong mga tagapag-alaga kung sakali na mayroon kang anumang mga senyas o sintomas na ang iyong antas ng potassium ay bumababa ng husto, tulad ng sumusunod: pananakit o pag-flutter sa iyong dibdib, hindi pantay na tibok ng puso, karamdamang naiirita o nalilito, malubhang kahinaan ng kalamnan, mga problema sa paghinga, o kawalan ng kakayahang igalaw ang iyong mga kalamnan. Hindi dapat na gumamit ng kapalit na asin o kumuha ng iba pang mga potassium o calcium na mga supplement maliban na lamang kung ito ay sinabi sa iyo ng iyong doktor. Iwasang gumamit ng antacids o laxatives nang walang payo ng iyong doktor. Nararapat na panatilihin ang paggamit ng gamot na ito kahit na sa tingin mo ay magaling ka na. Ang hyperkalemia ay madalas na walang mga sintomas na napapansin. ...