Atazanavir


Bristol-Myers Squibb | Atazanavir (Medication)


Desc:

Ang Atazanavir ay ginagamit sa kombinasyong kasama ng ibang mga gamot upang gamutin ang inpeksyon ng HIV (human immunodeficiency virus). Ang Atazanavir ay nasa isang klase ng mga medikasyong tinatawag na HIV protease inhibitors. Ito ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapabagal sa pagkalat ng HIV sa katawan. Ang Atazanavir ay hindi gagamutin ang HIV at maaaring hindi ka pigilan mula sa pagkakaroon ng mga sakit na kaugnay ng HIV. Ang Atazanavir ay hindi ka pipigilan mula sa panghahawa ng HIV sa ibang mga tao. Ang Atazanavir ay tumutulong upang kontrolin ang inpeksyon ng HIV, ngunit hindi ito ginagamot nito. Ipagpatuloy ang paggamit ng Atazanavir kahit na ayos na iyong pakiramdam. Huwag ihihinto ang paggamit ng Atazanavir ng hindi kinakausap ang iyong doktor. Kung maubusan ka ng suplay ng Atazanavir, kumuha ng mas marami mula sa iyong doktor o parmaseutiko. Kung ihihinto mo ang paggamit ng Atazanavir o lalaktawan ang iyong dosis, ang iyong kondisyong ay maaaring maging mas mahirap na gamutin. ...

Side Effect:

Ang Atazanavir ay maaaring magsanhi ng mga epekto. Sabihin sa iyong doktor kung alinman sa mga sintomas na ito ang matindi o ayaw mawala: pagduduwal; pagsusuka; sakit ng tiyan; pagtatae; sakit ng ulo; depresyon; lagnat; hirap makatulog o pananatiling tulog; sakit ng kalamnan; pamamanhid, pagsusunog, sakit, o tusok-tusok sa iyong mga kamay o paa. ...

Precaution:

Bago gamitin ang Atazanavir, sabihin sa iyong tagapagbigay ng alagang pangkalusugan kung ikaw ay may kahit anong uri ng alerhiya. Ang produktong ito ay maaaring may lamang mga hindi aktibong sangkap na pwedeng magsanhi ng alerhiya o ibang mga problema. Bago gamitin ang medikasyong ito, sabihin sa iyong doktor o parmaseutiko ang iyong kasaysayang medikal, lalo ng: sakit sa atay (kasama ang mga inpeksyon ng Hepataitis B o C), mga problema sa puso (coronary artery disease, atake sa puso), dyabetis, mga problema sa lipid (mataas na kolesterol o trayglayserayd/taba), mga karamdaman sa dugo, mga bato sa bato. Habang buntis o nagpapasuso, hindi inirirekomenda ang paggamit ng gamot na ito kung walang abiso ng doktor. Dahil ang gatas ng ina ay pwedeng makahawa ng HIV, huwag magpasuso. ...