Solifenacin


GlaxoSmithKline | Solifenacin (Medication)


Desc:

Ang Solifenacin ay isang muscarinic antagonist na ito ay para lanag sa paggamot ng sobrang aktibong mga pantog na may mga sintomas ng pag-ihi, agarang pag-ihi, pagpipilit, at pagdadalas ng ihi. Ang solifenacin ay nararapat na inumin na may kasamang tubig at lunukin ng buo. Ang Solifenacin ay posibleng inumin ng mayroong kasamang pagkain o walang pagkain. ...

Side Effect:

Ang kadalasang mga karaniwang epekto ay ang: pananakit ng ulo, pagkalito, guni-guni at katahimikan, peripheral edema, reaksyong sobrang sensitibo, kasama ang angioedema na mayroong hadlang sa daanan ng hangin, pamumula ng pantal, pruritus, urticaria, at reaksyon ng anaphylactic, exfoliative dermatitis at erythema multiforme, pagpapahaba ng QT; Torsade de Pointes. Ang mga inaasahang malubhang reaksyon ng mga ahente ng antimuscarinic ay nanunuyong mga bibig, paninigas ng dumi, malabo ang paningin (abnormalidad sa tirahan), pagpapanatili ng ihi, at nanunuyong mga mata. ...

Precaution:

Ang Solifenacin ay dapat gamitin nang mayroong tamang pag-iingat sa mga pasyente na ginagamot para sa narrow-angle na glaucoma. Ang mga pasyente ay dapat na subaybayan para sa mga tanda ng anticholinergic CNS effects, lalo na kung sakali na pagkatapos simulan ang paggamot o pagdaragdag ng dosis. Hindi dapat magmaneho, gumamit ng makinarya, o gumawa ng anumang aktibidad na nangangailangan ng pagkaalerto hanggang sa kaya mo siguraduhing ligtas mong maisasagawa ang mga naturang aktibidad hanggang sa malaman nila kung paano nakakaapekto sa kanila ang Solifenacin. Ang solifenacin, tulad ng iba pang anticholinergics, ay nararapat na gamitin nang mayroong pag-iingat sa mga pasyente na may nabawasan na paggalaw sa gastrointestinal. Ang Solifenacin, tulad ng iba pang mga anticholinergic na gamot, ay nararapat na ibigay nang pag-iingat sa mga pasyenteng mayroong makabuluhang pag-outflow ng iyong pantog dahil sa peligro na mapanatili ang ihi. Hindi inirerekomenda na gamitin ang gamot na ito nang walang payo ng iyong doktor sa panahon ng pagbubuntis at pagpapasuso ng sanggol. ...